4 Nd 49/2009
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 49/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: Ing. J. P., bytem Ostrava 1, Na Bělidle 8, proti žalovanému: F. p. v., se sídlem Praha 1, Růžová 15, zastoupen JUDr. R. T., advokátem, a i.s. Mgr. V. V., advokátem, o 33.488,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 71/2007, o návrhu na přikázání věci jinému soudu v důvodu vhodnosti t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 71/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 1 předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobce, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 30 C 71/2007 byla přikázána Okresnímu soudu v Ostravě.


Návrh žalobce odůvodnil přibližnou výší cestovného k soudu (pobírá starobní důchod v jím uváděné výši, je nemajetný, hradí nájemné z bytu), svým věkem 75 let a zdravotním stavem a tím, že žádá o ustanovení advokáta, který sídlí v O.


Žalovaný se k návrhu vyjádřil nesouhlasně. Uvedl, že soud v Praze je místně příslušný k projednání obdobných sporů, které jsou u něho vedeny a je tedy povolán. Poukazuje na chování žalobce vůči žalovanému a na skutečnost, že žalobce zmařil soudní jednání konané 15. 1. 2009 a žalovaný tak může žádat separaci nákladů. Ve věci se jedná o spor právní a nikoli o spor o skutkové stránce a věc lze rozhodnout při jednom jednání.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně. Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností.


Okolnosti uváděné v návrhu, vysoký věk, zhoršený zdravotní stav a jediný příjem plynoucí ze starobního důchodu vzhledem k poukazu na výši cestovného nejsou natolik výjimečné (naopak obvyklé), aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Žalobce netvrdí a nijak k návrhu na delegaci nedokládá, že mu jeho zdravotní stav znemožňuje dostavit se k soudnímu jednání (viz povinnost tvrzení a povinnost důkazní § 101 o. s. ř.), Ostatně, jak ze samotného návrhu plyne, k jednání konanému dne 15. 1. 2009 se navrhovatel osobně dostavil. Nejvyšší soud též připomíná své usnesení ze dne 8. 2. 2001 sp. zn. 7 Nd 43/2001 (In.: www. nsoud.cz), v němž bylo vysloveno, že pouze skutečnost a odkaz na špatný zdravotní stav nemůže být důvodem k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu. Jediný příjem plynoucí v jeho věku ze starobního důchodu vzhledem k poukazu na náklady spojené s cestou výši cestovného je okolností se běžně vyskytující. Tato situace již byla zohledněna nalézacím soudem, který rozhodl o osvobození od soudních poplatků. Pokud se týče žádosti o ustanovení advokáta se sídlem v O., tento soudem dosud ustanoven nebyl. Důležité je v dané věci dále to, že návrh je podáván až v průběhu řízení, kdy nalézací soud je již s věcí obeznámen a již ve věci jednal. Konečně stav sporu se jeví tak, že v dané věci není rozporován stav skutkový a jde zejména o posouzení otázek právních. Ze všech těchto skutečností dospěl Nejvyšší soud k závěru, že nelze důvodně očekávat, že delegací věci by došlo k rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 8. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c