4 Nd 485/2010
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.
4 Nd 485/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: B. V. proti žalovaným: 1) J. M. , 2) M. M. , o ochranu osobnosti a o žalobě na obnovu řízení podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2007, č. j. 1 Co 355/2006-72, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 8. 2007, č. j. 36 C 71/2005-77, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 11. 2007, č. j. 1 Co 293/2007-82, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. 8. 2010, sp. zn. 37 C 23/2007, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :

Soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Karel Podolka a soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Jitka Horová a JUDr. Leandra Zilvarová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 284/2010.

O d ů v o d n ě n í :

K Vrchnímu soudu v Praze podal žalobce odvolání (č. l. 64) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. 8. 2010, sp. zn. 37 C 23/2007 (č. l. 61), jímž bylo rozhodnuto, že se řízení zastavuje a že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. 1 Co 284/2010.

V odvolání zároveň žalobce vznesl námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, kterou blíže neodůvodnil.

Z písemného vyjádření členek a člena dotčeného senátu se podává, že dotčené soudkyně a soudce nemají k věci a k účastníkům žádný vztah, ani zájem na výsledku řízení, nejsou jim známy okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodování věci. JUDr. Říhová a Mgr. Javůrková znají žalobce coby účastníka řízení z četných sporů, na jejichž vyřízení se podílely.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudce a soudkyně, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčeného soudce a soudkyň Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že je subjektivně přesvědčen, že u Vrchního soudu v Praze se mu nedostane nestranného rozhodování v jeho věci. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 284/2010 byly vyloučeny výše jmenované soudkyně a soudce tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. ledna 2011
Předseda senátu:
JUDr. František Hrabec