4 Nd 473/2010
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 473/2010-10

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci oprávněného CC Invest Ltd., se sídlem na Maltě, právně zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, o potvrzení evropského exekučního titulu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 4004/2010, o určení příslušného soudu Nejvyšším soudem podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 4004/2010 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1 .

O d ů v o d n ě n í :


Oprávněný podal dne 10. 11. 2010 u Obvodního soudu pro Prahu 1 návrh na potvrzení evropského exekučního titulu exekutorského zápisu ze dne 22. 5. 2009, sp. zn. 054 EZ 3281/09, sepsaného Mgr. Terezou Pukowietzovou, koncipientkou Mgr. Jiřího Nevřely, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha-východ, v němž bylo pokračováno dne 18. 6. 2009 pod sp. zn. 054 EZ 4206/09 JUDr. Vojtěchem Lachnitem, kandidátem Mgr. Jiřího Nevřely, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha-východ.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. 48 EXE 4004/2010, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vycházel ze závěru, že v posuzovaném případě věc patří do pravomoci soudů České republiky, avšak místní příslušnost nelze určit, neboť oprávněný je právnickou osobou sídlící na Maltě.

Podle ustanovení § 200ua odst. 1 o. s. ř. na návrh oprávněného ze soudního rozhodnutí, soudního smíru nebo úřední listiny, které splňují podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství k potvrzení jako evropský exekuční titul, rozhodne soud usnesením za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

Podle ustanovení § 200ua odst. 2 o. s. ř. k řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je příslušný soud, který rozhodoval ve věci v době, kdy byly splněny podmínky vzniku nesporného nároku podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství. Byly-li tyto podmínky splněny v případě úřední listiny, je k řízení příslušný obecný soud oprávněného.

Podle ustanovení § 200ua odst. 3 o. s. ř. účastníkem řízení je oprávněný.

Podle ustanovení § 200ua odst. 4 o. s. ř. proti usnesení o potvrzení evropského exekučního titulu není odvolání přípustné.

Podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Zvláštní úprava řízení o potvrzení tzv. evropského exekučního titulu je výsledkem adaptace úpravy v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále též jen EEO , popř. Nařízení EEO ). Citované nařízení vychází z programu opatření k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, který předpokládá ve své první fázi zrušení doložky vykonatelnosti a zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné nároky.

Podle článku 2 se Nařízení EEO vztahuje (ve smyslu, že rozhodnutí v těchto věcech mohou být za splnění dalších podmínek potvrzena jako EEO) na občanské a obchodní věci. Z občanských a obchodních věcí jsou výslovně vyňaty věci osobní (statusové), způsobilost k právním úkonům fyzické osoby, majetková práva vyplývající z manželských vztahů, závěti a dědictví, úpadky, vyrovnání a podobná řízení, odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci ( acta iure imperii ), nároky, o nichž bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení. Nařízení EEO se nevztahuje na daňové, celní či správní věci ani na sociální zabezpečení.

Podle článku 3 Nařízení EEO exekučním titulem, který lze potvrdit jako evropský exekuční titul, může být: soudní rozhodnutí, tj. rozsudek, rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání, platební rozkaz a směnečný a šekový platební rozkaz, usnesení, jestliže jím byla uložena povinnost k zaplacení peněžité částky (např. povinnost k náhradě nákladů řízení), soudní smír, tj. usnesení, kterým soud schválil soudní smír, a úřední listiny o nesporných nárocích, tj. notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti.

Jde-li o potvrzení notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, je k řízení příslušný obecný soud oprávněného (srov. § 85 o. s. ř.).

Účastníkem řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je pouze oprávněný.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 2 o. s. ř. je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě jde o potvrzení exekutorského zápisu Mgr. Jiřího Nevřely, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha-východ sp. zn. 054 EZ 3281/09 a 054 EZ 4206/09, kdy by k řízení měl být místně příslušný - jak výše uvedeno - obecný soud oprávněného, tj. okresní soud, v jehož obvodu má oprávněný sídlo (srov. § 85 odst. 3 o. s. ř.). Z obsahu spisu však vyplývá, že oprávněný je právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, a proto obecný soud oprávněného ve smyslu § 85 odst. 3 o. s. ř. tak nelze určit. Je tedy nezbytné, aby Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, který soud věc projedná a rozhodne.

S ohledem na absenci jiných rozhodných skutečností, přihlédl Nejvyšší soud k vůli oprávněného projevené při podání návrhu a určil jako soud, který předmětnou věc projedná a rozhodne, Obvodní soud pro Prahu 1.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. ledna 2011


Předseda senátu: JUDr. František Hrabec