4 Nd 471/2010
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 471/2010-38


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. , IČ: 00005886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Praha 2, Sokolská 60, proti povinnému R. K. , o nařízení exekuce pro 206,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 27 Nc 2683/2009, o určení příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 27 Nc 2683/2009, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Klatovech usnesením ze dne 6. 11. 2009, sp. zn. 27 Nc 2683/2009, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu Praha západ vzhledem k tomu, že dle Centrální evidence obyvatel bylo zjištěno bydliště povinného v obvodu tohoto soudu.

K nesouhlasu Okresního soudu Praha západ s tímto postoupením Krajský soud v Praze usnesením ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 28 Nc 217/2010, rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu Praha západ je důvodný, neboť adresa povinného dle Centrální evidence obyvatel je pouze adresou obecního úřadu, na níž se povinný nezdržuje.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, (exekuční řád), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se a zda vůbec se zdržuje v České republice, a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

Jelikož ani dalším šetřením se Okresnímu soudu v Klatovech nepodařilo podmínky místní příslušnosti dle výše citovaných ustanovení exekučního řádu zjistit, vyslovil usnesením ze dne 22. 10. 2010, sp. zn. 27 Nc 2683/2009, znovu svou místní nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě jsou podmínky pro rozhodnutí Nejvyššího soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není dán důvod k tomu, aby věc projednaly a rozhodly jak Okresní soud v Klatovech, tak Okresní soud Praha západ, neboť v obvodu těchto soudů, kromě toho, že nejsou místně příslušnými, nemá sídlo (bydliště) žádný z účastníků řízení a kromě zjišťování podmínek místní příslušnosti nebyly doposud u těchto soudů prováděny žádné úkony, pro které by bylo účelné ukončení řízení ponechat u některého z těchto soudů. Proto Nejvyšší soud určil Obvodní soud pro Prahu 9 tím soudem, který věc projedná a rozhodne, neboť v obvodu tohoto soudu je sídlo oprávněného.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2011


JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu