4 Nd 47/2011
Datum rozhodnutí: 24.02.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
2

4 Nd 47/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně M. V. , zast. JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalované České republice Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o náhradu škody na zdraví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 29 C 11/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 29 C 11/2010 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výše uvedené věci navrhl Obvodní soud pro Prahu 7 delegaci Okresnímu soudu v Opavě s odůvodněním, že žalobkyně je plně invalidní, pohybuje se pouze na invalidním vozíku, je zcela závislá na péči druhé osoby a není schopna se dostavit k soudnímu jednání u Obvodního soudu pro Prahu 7. Příslušný soud bude muset v daném řízení provést výslech žalobkyně i dalších svědků (manžela, matky a sestry žalobkyně), kteří všichni mají bydliště v blízkosti Okresního soudu v Opavě. Pokud by nedošlo k delegaci věci Okresnímu soudu v Opavě, musel by výslechy provést cestou dožádání, což se mu z hlediska projednávané věci nejeví jako vhodné, navíc se domnívá, že přikázání věci soudu v místě bydliště žalobkyně bude ku prospěchu věci a bude vyřízena rychleji, než cestou dožádání.

Žalobkyně i žalovaná však vyjádřily nesouhlas s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu v Opavě. Žalobkyně svůj nesouhlas odůvodnila tím, že v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 7 má sídlo její právní zástupkyně i žalovaný. Bude-li třeba provést výslech žalované či jiných svědků, nic nebrání tomu, aby byli vyslechnuti cestou dožádání.

Žalovaná své nesouhlasné stanovisko s návrhem na delegaci odůvodnila tím, že má sídlo v Praze a jsou zde shromážděny i veškeré důkazy, proto by delegací věci došlo k neúměrnému navýšení nákladů řízení. Dle žalované přikázáním věci jinému soudu nedošlo k hospodárnějšímu či rychlejšímu projednání věci, neboť žalobkyně může být vyslechnuta dožádaným soudem. Delegací věci by naopak mohl být navozen nepříznivý stav, a to nejen pro žalovanou, ale i pro žalobkyni.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodní soud pro Prahu 7) a Okresnímu soudu v Opavě, jemuž má být věc přikázána, návrh Obvodního soudu pro Prahu 7 na přikázání věci Okresnímu soudu v Opavě z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci, jak již bylo uvedeno výše, navrhl příslušný soud (tj. Obvodní soud pro Prahu 7) delegaci Okresnímu soudu v Opavě z důvodu nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně. Je však třeba zdůraznit, že zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení či svědek nemá pracoviště (bydliště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. K mimořádným poměrům účastníka řízení lze při rozhodování o delegaci vhodné přihlédnout jedině za situace, kdy by takové rozhodnutí nebylo na úkor dalších účastníků řízení. Pokud by však v dané věci bylo rozhodnuto o přikázání Okresnímu soudu v Opavě, došlo by ke stavu, který by byl pro žalobkyni i pro žalovanou nepříznivý. Je totiž nutno přihlédnou ke skutečnosti, že žalobkyně i žalovaná vyjádřily nesouhlas s delegací věci jinému soudu.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Opavě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Opavě nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2011 JUDr. Jiří P á c a l předseda senátu