4 Nd 47/2009
Datum rozhodnutí: 26.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 47/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: JUDr. L. P., bytem Krátká 146, 251 66 Mirošovice, proti žalovanému: Ing. I. O., bytem 12. dubna 26, 695 01 Hodonín, o zaplacení 400.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 277/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 277/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 2, jelikož dle výpisu z obchodního rejstříku je žalovaný jednatelem a vlastníkem firmy, která sídlí v obvodu Prahy 2. Uvedl, že se zde žalovaný po většinu týdne zdržuje. Obvodní soud pro Prahu 2 po přezkoumání podmínek pro určení věcné a místní příslušnosti vyslovil usnesením ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. 23 C 24/2008, svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Hodoníně.


Okresní soud v Hodoníně následně předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu svůj návrh, aby věc řízení o zaplacení peněžité částky, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 7 C 277/2008, byla přikázána zpět Obvodnímu soudu pro Prahu 2.


Návrh odůvodnil tím, že sám žalobce žádá o přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 z důvodů zdravotních, žalovaný se v místě uvedeného soudu zdržuje, jelikož v jeho obvodu podniká, a veškeré nemovitosti, jichž se spor týká, se nacházejí v obvodu uvedeného soudu.


Žalovaný s návrhem na delegaci nesouhlasí a trvá na tom, aby věc byla projednána místně příslušným soudem v Hodoníně. Uvedl, že v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 2 nemá své stálé pracoviště a není mu známa jakákoli skutečnost, která by zakládala místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 2 k projednání věci. Sama skutečnost, že je zde sídlo firmy, jíž je jednatelem, nemá žádný vliv na určení místní příslušnosti soudu ve věci, ve které je žalován jako fyzická osoba. Žalovaný důvod, že projednání věci je pro žalobce pohodlnější u soudu v Praze, neshledává akceptovatelným a konstatuje, že v případě, že by žalobce nemohl ze zdravotních důvodů cestovat k soudu do Hodonína, může být jeho výslech zajištěn cestou dožádaného soudu.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Hodoníně) a Obvodnímu soudu pro Prahu 2, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobce na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.


Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


V případě projednávané věci je návrh na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 odůvodněn tím, že projednání věci u Obvodního soudu pro Prahu 2 je vhodné s ohledem na zdravotní potíže žalobce, místo podnikání žalovaného, a též z důvodu, že se v obvodu navrhovaného soudu nacházejí veškeré nemovitosti, jichž se spor týká.


Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky však tyto skutečnosti není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.


Soud příslušný k projednání žaloby na zaplacení peněžité částky je určen dle § 84 o. s. ř., který říká, že k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného) . Dle § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.


Nutno uvést, že namítaný nepříznivý zdravotní stav žalobce nebyl nijak podložen a z obsahu spisu nelze dovodit, že by se zaplacení peněžité částky, která je předmětem žaloby, bezprostředně týkalo nemovitostí nacházejících se v obvodu soudu v Praze, ale toliko se jedná o peněžitou částku dlužnou na základě příkazní smlouvy o prodeji bytů, jejichž předmětem tyto nemovitosti byly.


Navíc je zde nutno přihlédnout k tomu, že žalovaný s přikázáním předmětné věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 nesouhlasí a delegací věci by proto mohl být navozen stav pro žalovaného nepříznivý.


Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 2 nepřikázal.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a