4 Nd 462/2010
Datum rozhodnutí: 29.12.2010
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.
4 Nd 462/2010-68


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce P. C., proti žalované JUDr. Evě Rybářové, předsedkyni senátu Obvodního soudu pro Prahu 4, o náhradu nemajetkové újmy ve výši 500.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 9/2010 a u Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího pod sp. zn. 1 Co 92/2010, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Romana Vostrejšová a JUDr. Milena Opatrná a soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Karel Podolka a JUDr. Jaroslav Bureš nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 92/2010.

O d ů v o d n ě n í :
V označené věci podal žalobce P. C. v rámci zpětvzetí předmětné žaloby namítl mimo jiné podjatost soudců Vrchního soudu v Praze, kterou odůvodnil tím, že soudci tohoto soudu jsou bývalými členy Komunistické strany Československa, popřípadě toto členství nepopřeli či neprokázali, že členy této strany nebyli.

Vrchní soud v Praze předložil tuto námitku podjatosti spolu se spisem Městského soudu v Praze sp. zn. 37 C 9/2010 k rozhodnutí podle § 16 odst. 1 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky.

Vrchní soud v Praze k předkládací zprávě ze dne 30. 11. 2010 uvedl, že dle rozvrhu práce tohoto soudu jako soudu odvolacího má o věci rozhodovat senát 1 Co, případně zastupující senát 3 Co a připojil i písemné vyjádření výše jmenovaných soudců tohoto soudu, činných v těchto senátech. Výše jmenovaní soudci ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že k projednávané věci, účastníkům řízení ani k jejich zástupcům nemají žádný poměr a není jim známa žádná skutečnost, z níž by bylo možno dovozovat jakýkoli vztah k účastníkům, k jejich zástupcům či projednávané věci.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně a soudce, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Účastník řízení ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň a soudců Vrchního soudu v Praze.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Taktéž případné členství či kandidatura na členství v bývalé Komunistické straně Československa není důvodem ke konstatování, že jmenovaní soudci či soudkyně nebudou schopni v projednávané věci nepodjatě rozhodnout. Nejvyšší soud tudíž tuto námitku podjatosti neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 92/2010 byli vyloučeni výše jmenovaní soudci tohoto soudu. Za tohoto stavu proto Nevyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. prosince 2010

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná