4 Nd 461/2010
Datum rozhodnutí: 16.02.2011
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.
4 Nd 461/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce: Prof. MUDr. I. D., Dr.Sc., zastoupeného Ing. Jiřím Štefkem, obecným zmocněncem, proti žalované: AKSAMITE spol. s r.o. , se sídlem Liderovice 1, Chotoviny, IČ 47239085, zastoupené JUDr. Petrem Zadražilem, advokátem se sídlem tř. 9. května 515, Tábor, o zaplacení částky 23 659,- Kč s příslušenstvím proti vydání věci, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 23 C 284/2005, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Vlasta Wohlmuthová, JUDr. Lyana Rozlivková, JUDr. Gabriela Barančíková, JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Alexandra Jiříčková, JUDr. Marcela Tuscanyová, JUDr. Marta Chrastilová, JUDr. Eva Hodanová a soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Petr Baierl nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 234/2010.

O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhá žalobou zaplacení částky 23 659,- Kč s příslušenstvím proti vydání věci sedací soupravy. Žalobce ve věci vznesl podáním ze dne 23. 11. 2009 námitku podjatosti, a to vůči osobě projednávající soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Zdeňce Vlčkové. Dále žalobce navrhl, aby o podjatosti uvedené soudkyně nerozhodoval Městský soud v Praze a v této souvislosti navrhl delegaci věci ke Krajskému soudu v Praze. Dále žalobce vznesl námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, jenž by měl o výše vznesených námitkách a návrzích rozhodovat.

Shora uvedená námitka podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze byla odůvodněna tím, že řada výslovně jmenovaných soudců byla členy či kandidáty bývalé Komunistické strany Československa, popř. se odmítla k této otázce při šetření senátora Mejstříka vyjádřit. Pokud jde o zbývající výslovně nejmenované soudce Vrchního soudu v Praze, ti jsou pak podjati proto, že lze očekávat, že budou loajální a kolegiální ke svým výslovně jmenovaným kolegům. Zástupce žalobce Ing. Štefek je pak místopředsedou organizace vystupující proti komunistickému režimu. Následně bylo navrhnuto, aby věc byla z důvodu podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze tomuto soudu odňata a věc byla přikázána Vrchnímu soudu v Olomouci.

Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. Nco 234/2010.

Z písemného vyjádření členů projednávajícího senátu 8 Cmo i zastupujících senátů 2 Cmo a 12 Cmo se podává, že dotčené soudkyně i soudce nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům žádný vztah, nejsou jim známy okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodování věci s tím, že podjatí se necítí.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně a soudce, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci, účastníkům či k jejich zástupcům. Účastník řízení ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň a soudce Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že podrobuje kritice to, že JUDr. Gabriela Barančíková byla členka či kandidátka býv. Komunistické strany Československa a JUDr. Eva Hodanová, JUDr. Marta Chrastilová, JUDr. Marcela Tuscanyová, JUDr. Ivana Wolfová a JUDr. Lyana Rozlivková se odmítly k této problematice při šetření senátora Mejstříka vyjádřit. U JUDr. Alexandry Jiříčkové, JUDr. Vlasty Wohlmuthové a JUDr. Petra Baierla se pak má jednat o to, že by mohli ve věci postupovat tzv. z kolegiality k soudcům výslovně jmenovaným v podání žalobce. Z tohoto důvodu je proto žalobce subjektivně přesvědčen, že u Vrchního soudu v Praze se mu nedostane nestranného rozhodování v jeho věci.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Taktéž případné členství či kandidatura na členství v býv. Komunistické straně Československa není důvodem ke konstatování, že jmenovaní soudci nebudou schopni v projednávané věci nepodjatě rozhodnout. Nejvyšší soud tudíž tuto námitku podjatosti neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 234/2010 byli vyloučeni výše jmenovaní soudci tohoto soudu. Za tohoto stavu proto Nejvyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Pro úplnost se dodává, že vzhledem k výše uvedenému závěru Nejvyššího soudu nepřicházelo přikázání věci Vrchnímu soudu v Olomouci v úvahu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. února 2011
Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c