4 Nd 460/2010
Datum rozhodnutí: 29.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 460/2010-123


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně NICOTRANS, a. s., se sídlem Hlinská 2/a, 370 28 České Budějovice, IČ 26033321, zast. Mgr. Eduardem Křiklavou, advokátem se sídlem Jeronýmova 174/2, 370 01 České Budějovice 1, proti žalovanému Hindelang Spedition GmbH, IČ DE 139233160, se sídlem D-91637, Wörnitz, Bastenauerstrasse 11, Spolková republika Německo, zast. JUDr. Borisem Vacou, advokátem se sídlem Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, o zaplacení 3.260,- EUR s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cm 2411/2008, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cm 2411/2008 projedná a rozhodne Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 30. 7. 2008 byl Městskému soudu v Praze doručen návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 6 Cm 2411/2008, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky za účelem určení místně příslušného soudu.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že žalovaný má sídlo ve Spolkové republice Německo (na území České republiky nemá ani pobočku ani jednatelství) a že předmětem řízení je nárok žalobce na zaplacení částky 3.260,- EUR s příslušenstvím a to z důvodu nezaplacení zásilek určených žalovanému, které byly převzaty k přepravě na území České republiky v P. (jedná se o nároky vyplývající z přepravních smluv označených v žalobě pod pořadovými čísly 1, 2, 4, 5, 6, 11).

Podle čl. 31 odst. 1 písm. a), b) vyhlášky č. 11/1975 Sb. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), spory vzniklé z přeprav podléhajících této Úmluvě může žalobce vést, pokud je nevede u soudů smluvních států určených dohodou stran, u soudů toho státu, na jehož území

a) má žalovaný trvalé bydliště, hlavní sídlo podniku nebo pobočku anebo jednatelství, jejichž prostřednictvím byla přepravní smlouva uzavřena, nebo

b) leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě nebo místo určené k jejímu vydání;

u jiných soudů nemůže žalobce spor vést.

Nejvyšší soud České republiky v návaznosti na výše citovaný čl. 31 bod 1 písm. b) vyhlášky č. 11/1975 Sb. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) shledal, že daná věc patří do pravomoci soudů České republiky, a to s ohledem na místo převzetí zboží k přepravě (P.). Dané ustanovení však neřeší otázku místní příslušnosti soudu.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle ustanovení § 86 odst. 3 o. s. ř. proti zahraniční osobě lze podat žalobu i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její podnik nebo organizační složka jejího podniku.

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě projednávané věci žalovaný nemá na území České republiky ani sídlo ani organizační složku či podnik, shledal Nejvyšší soud České republiky podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř.

S ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl Nejvyšší soud České republiky tak, že jako soud příslušným k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Městský soud v Praze, u něhož bylo řízení zahájeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. prosince 2010

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu