4 Nd 46/2009
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 46/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci péče o nezletilou: E. D., bytem Dolní Třebonín 238, PSČ 382 01, zastoupenou opatrovníkem Městským úřadem v Českém Krumlově, a to dceru matky: I. D., bytem Dolní Třebonín 238, PSČ 382 01, a otce: J. D., bytem Mokrá-Horákov 207, PSČ 664 04, o návrhu matky na úpravu poměrů k nezletilému dítěti E. pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů, vedeno u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 9 P 310/2002, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 9 P 310/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Českém Krumlově.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Brno-venkov předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh matky, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 9 P 310/2002, byla přikázána Okresnímu soudu v Českém Krumlově.


Matka návrh odůvodnila tím, že s nezletilou trvale bydlí v Dolním Třeboníně, tj. v obvodu působnosti Okresního soudu v Českém Krumlově a nemá v úmyslu se stěhovat.


Otec s návrhem matky nesouhlasí z důvodu své finanční situace.


Opatrovník nezletilé Městský úřad Český Krumlov s přikázáním věci souhlasí, neboť matka s nezletilou se již delší dobu zdržuje v Dolním Třeboníně.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen soudu příslušnému a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastnící řízení mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.


Navrhovatelka důvod pro delegaci věci spatřuje ve změně bydliště svého i nezletilé, s tím, že se jedná o bydliště trvalé. Opatrovník nezletilé s daným návrhem souhlasí a pobyt matky s nezletilou v uváděném bydlišti potvrzuje. Pokud otec nezletilé vyslovuje nesouhlas, jako důvod sděluje pouze obecně (nijak nekonkretizovaně) svou finanční situaci.


Nejvyšší soud po prostudování předmětného spisu dospěl k závěru, že s ohledem k okolnostem věci lze u delegovaného soudu důvodně očekávat rychlejší a hospodárnější řízení. V posuzované věci se jedná o věc péče o nezletilou řízení o úpravu práv a povinností rodičů k nezletilé pro dobu před i po rozvodu manželství, tj. řízení, kde je nutno posuzovat primárně zájem dítěte. Z prohlášení matky podpořeného vyjádřením Městského úřadu Český Krumlov plyne, že se nejedná o dočasný pobyt, nýbrž o trvalé bydliště. Zákon sám pamatuje na situaci změny okolností, kdy v ustanovení § 177 odst. 2 o. s. ř. vyslovuje, že změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost, může příslušný soud přenést svou příslušnost na jiný soud, je-li to v zájmu dítěte. Nejvyšší soud má za to, že je v zájmu nezletilé, aby věc projednával soud, v jehož obvodu se nachází její bydliště. Pokud se týče vyjádření otce, nevyplývají z něj skutečnosti, které by značily nevhodnost delegování věci. Samotné tvrzení jeho finanční situace se ve vztahu k posuzované věci péče o nezletilou jako překážka jejího přikázání nejeví. Na okraj lze poznamenat, že Okresní soud v Českém Krumlově již ve věci nezletilé rozhodoval, jak vyplývá ze spisu viz č. l. 89, 93 a 98.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 8. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec