4 Nd 458/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 458/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, sídlo Budějovická 5, 140 21 Praha 4, zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem Bohuslava Martinů 1051, Praha 4, adresa pro doručování V Holešovicích 1579/24, 180 00 Praha 8, proti povinnému T. H. , o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 Nc 6883/2009, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 Nc 6883/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Příbrami.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 21. 8. 2009 (soudu doručeno dne 23. 8. 2009) podala oprávněná u Okresního soudu v Příbrami návrh na nařízení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud v Příbrami usnesením ze dne 27. 8. 2009, sp. zn. 23 Nc 6883/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost ve věci s tím, že po uplynutí lhůty k odvolání bude věc postoupena Okresnímu soudu Praha-západ jako soudu místně příslušnému. Okresní soud Praha-západ však vyslovil nesouhlas s postoupením věci, o kterém rozhodl Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 4. 2010, sp. zn. 30 Nc 218/2010, tak, že je důvodný.
Okresní soud v Příbrami následně usnesením ze dne 12. 11. 2010, sp. zn. 23 Nc 6883/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit bydliště povinného ani v době zahájení řízení ani v době současné. Příslušnému soudu se pouze podařilo zjistit, že povinný je dle výpisu z centrální evidence obyvatel od 23. 6. 2009 hlášen k trvalému pobytu na adrese D., Mníšek pod Brdy, na této adrese se však nezdržuje ani se na ní nezdržoval v době podání návrhu na zahájení řízení, neboť se jedná o adresu ohlašovny Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Oprávněná v návrhu na zahájení řízení uvedla jako bydliště povinného adresu N., Mníšek pod Brdy. Dle sdělení Policie ČR ze dne 25. 3. 2010 se však povinný na této adrese nezdržuje již déle než 5 let. Jiné místo pobytu povinného se příslušnému soudu nepodařilo zjistit.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistit místo, kde měl povinný v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržoval ani kde měl majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soudu v Příbrami.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2010

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu