4 Nd 454/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 454/2010-88


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce AVALON CONTINENTAL S. A., se sídlem Porter Road 33, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 1421886, zast. Mgr. Helenou Šilhavou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Jungmannova 34, proti žalovanému S. H. , o zaplacení částky 39.283,01 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 C 31/2010, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 C 31/2010 projedná a rozhodne Okresní soud v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 2. 2. 2009 (soudu doručeno dne 4. 2. 2009) podal žalobce ve výše uvedené věci u Okresního soudu v Hradci Králové návrh na zahájení řízení.

Okresní soud v Hradci Králové následně usnesením ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 113 C 21/2009, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Rakovníku jako soudu místně příslušnému.

Okresní soud v Rakovníku však vyslovil nesouhlas s postoupením věci, o kterém rozhodl Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 21 Nc 206/2010, tak, že je důvodný.

Okresní soud v Hradci Králové poté usnesením ze dne 11. 10. 2010, sp. zn. 13 C 31/2010, vyslovil svou místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. se rozumí místo, kde se fyzická osoba zdržuje s úmyslem zdržovat se zde trvale.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že žalovaný je dle výpisu z centrální evidence obyvatel od 12. 1. 2007 hlášen k pobytu na adrese ohlašovny Městysu K., na této adrese se však žalovaný nezdržuje ani se zde nezdržoval v době zahájení řízení. Jiné místo bydliště žalovaného (tj. ani v době zahájení řízení ani v době současné) se příslušnému soudu zjistit nepodařilo.

Je tedy možno uzavřít, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit ani místo bydliště žalovaného ani místo, kde se žalovaný zdržoval v době podání návrhu na zahájení. Nejvyšší soud České republiky proto shledal podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. a s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušným k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Hradci Králové, u něhož bylo řízení zahájeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2010
JUDr. Jiří Pácal předseda senátu