4 Nd 450/2010
Datum rozhodnutí: 21.02.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
4 Nd 450/2010-I.O P R A V N É U S N E S E N Í

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 4 Nd 450/2010, se ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 a § 164 o. s. ř. opravuje v záhlaví ohledně bydliště žalobce č. 2) t a k t o :

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobců 1) I. H., a 2) V. S. , obou zast. Mgr. Robertem Sedláčkem, advokátem se sídlem Jaselská 206/27, 602 00 Brno, proti žalované MUDr. H. G., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 21/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

V ostatních částech zůstává předmětné usnesení beze změn.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výše uvedené věci bylo usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 4 Nd 450/2010, rozhodnuto tak, že daná věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 21/2010 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Součástí usnesení je i poučení, že proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Následně podala žalovaná podáním ze dne 9. 2. 2011 (doručeno dne 11. 2. 2011) návrh na vydání opravného usnesení k citovanému usnesení s odůvodněním, že žalované nebyly zaslány vyjádření žalobců k jejímu návrhu na delegaci věci jinému soudu, že v záhlaví usnesení bylo nesprávně uvedeno bydliště žalobců a že Nejvyšší soud České republiky se v odůvodnění předmětného usnesení nevyrovnal s listinami připojenými k návrhu. Žalovaná rovněž navrhla vypustit z usnesení první větu prvního odstavce, neboť je dle jejího názoru zcela nesrozumitelná a závěrem opětovně požaduje přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že v záhlaví usnesení ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 4 Nd 450/2010, došlo k chybnému uvedení bydliště žalovaného č. 2), kdy byla nesprávně uvedena adresa , namísto .. Tímto opravným usnesením proto došlo ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 a § 164 o. s. ř. k opravě zmíněné chyby.

K ostatním námitkám žalované je však třeba uvést, že se jedná o námitky proti již pravomocnému rozhodnutí, proti kterému není přípustný opravný prostředek (jak vyplývá i z poučení obsaženého v příslušném usnesení), tedy námitky nepřípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2011
Předseda senátu JUDr. Jiří Pácal