4 Nd 447/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 447/2010-22


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněné Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, IČ 25788001, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Plzni, Úslavská 33, proti povinnému K. W. N., o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 EXE 1207/2010, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 EXE 1207/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výše uvedené věci byla podáním ze dne 25. 8. 2010 (doručeno dne 26. 8. 2010) u Okresního soudu v Opavě podána žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Opavě následně usnesením ze dne 13. 10. 2010, sp. zn. 22 EXE 1207/2010, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.
Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit místo bydliště povinného na území České republiky ani v době zahájení řízení ani v době současné. Z výpisu z centrální evidence obyvatel ze dne 2. 9. 2010 a ze sdělení Ministerstva vnitra ČR ze dne 23. 9. 2010 vyplynulo, že povinný měl na území České republiky povolen přechodný pobyt za účelem podnikání, který byl ukončen ke dni 14. 6. 2010. Po dobu přechodného pobytu byl hlášen k ubytování na adrese uvedené v návrhu na zahájení řízení (tj. O. P.). Jiné místo pobytu povinného na území České republiky se příslušnému soudu zjistit nepodařilo a není známo ani to, zda a případně kde se na území České republiky nachází majetek povinného postižitelný exekucí.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistit žádné místo na území České republiky, kde měl povinný v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržoval ani kde měl majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Opavě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. prosince 2010

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu