4 Nd 443/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 443/2010
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v exekuční věci oprávněného: Intrum Justitia, s.r.o. , se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, zastoupeného Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem Praha 4, ul. 7. května 1109/26, proti povinnému J. M. , o nařízení exekuce a pověření exekutora pro 25.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 91 Nc 12178/2009, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 91 Nc 12178/2009 p r o j e d n á a r o z h o d n e Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 25. 10. 2010, sp. zn. 91 Nc 12178/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud označenou věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci se jedná o návrh oprávněného na nařízení exekuce na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 5. 2009, sp. zn. 27 Cm 40/2009, kterým bylo povinnému uloženo, aby oprávněnému zaplatil směnečný peníz 25.000,- Kč a 6% úroky od 10. 11. 2005 do zaplacení a náklady řízení v částce 15.458,50 Kč, a to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku (rozsudek nabyl právní moci dne 17. 6. 2009).

Po obdržení návrhu na nařízení exekuce provedl Okresní soud v Ostravě šetření místní příslušnosti a zjistil, že není místně příslušným soudem. Usnesením ze dne 25. 3. 2010, sp. zn. 91 Nc 12178/2009, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Olomouci jako exekučnímu soudu místně příslušnému. Na základě nesouhlasu Okresního soudu v Olomouci konstatoval Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28. 5. 2010, sp. zn. 40 Nc 215/2010, že nesouhlas Okresního soudu v Olomouci s postoupením věci je důvodný.

Protože ani dalším šetřením se Okresnímu soudu v Ostravě nepodařilo zjistit bydliště povinného, ve kterém by se trvale zdržoval nebo zde měl nějaký majetek, Okresní soud v Ostravě výše označeným usnesením opět vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě jsou předpoklady pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí, resp. je nepodařilo zjistit.

S ohledem na požadavek hospodárnosti řízení Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvodu určit jako soud, který věc projedná a rozhodne, jiný soud, než ten, u něhož byl podán návrh na nařízení exekuce. Proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Ostravě tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010

JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu