4 Nd 442/2010
Datum rozhodnutí: 03.03.2011
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.4 Nd 442/2010 - 52

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: B. V. , proti žalovaným: O. V. a S. V. , o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 5/2008, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Leandra Zilvarová, JUDr. Jitka Horová, JUDr. Milena Opatrná a soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Jaroslav Bureš a JUDr. Karel Podolka nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 346/2009.

O d ů v o d n ě n í :


K Vrchnímu soudu v Praze podal žalobce odvolání (č. l. 43) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. 37 C 5/2008 (č. l. 41), jímž bylo rozhodnuto, že se řízení zastavuje a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. 1 Co 346/2009.

V odvolání zároveň žalobce vznesl námitku podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze, protože poskytovali vědomě součinnost na podvodu a represích ze strany Krajského soudu v Praze. Dále žalobce uvedl, že soudci JUDr. Vostrejšová a JUDr. Bureš mu nezaručují, že bude respektováno jeho právo ve smyslu ustanovení čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod, protože JUDr. Vostrejšová působila u Městského soudu v Praze a má vazbu na bývalého předsedu senátu tohoto soudu Šrámka. Pokud jde o JUDr. Bureše, ten pak působil ve vazbě na již zesnulého JUDr. Motejla, jenž rovněž vystupoval v kauzách žalobce. Z těchto důvodů je podle žalobce nezbytné, aby o věci jednal Vrchní soud v Olomouci.

Z písemného vyjádření členek a členů dotčeného senátu a zastupujícího senátu 3 Co a 1 Co se podává, že dotčené soudkyně a soudci nemají k věci a k účastníkům žádný vztah, ani zájem na výsledku řízení, nejsou jim známy okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodování věci. JUDr. Říhová zná žalobce coby účastníka řízení z četných sporů, na jejichž vyřízení se podílela. Mgr. Javůrková pak opakovaně nebyla vyloučena v jiných věcech, kde vystupoval žalobce jako účastník řízení.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně a soudci, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň a soudců Vrchního soudu v Praze. V jeho podání jsou uváděny pouze nikterak podložené subjektivní pocity a z nich pramenící přesvědčení, že se mu u Vrchního soudu v Praze nedostane nestranného rozhodování v jeho věci. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 346/2009 byly vyloučeny výše jmenované soudkyně a soudci tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nejvyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. března 2011
Předseda senátu:
JUDr. František Hrabec