4 Nd 44/2009
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 44/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: I., s r. o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Masná 217/8, proti žalované: Č. o. a v. s., a. s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, zastoupena JUDr. P. G., o zaplacení 5.000.000,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cm 62/2003, o návrhu na přikázání věci jinému soudu v důvodu vhodnosti, t a k t o :


Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cm 62/2003 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalované, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 17 Cm 62/2003 byla přikázána Městskému soudu v Praze. Dříve, než byl návrh Nejvyššímu soudu předložen k rozhodnutí, vyslovil Krajský soud v Ostravě podle § 107a odst. 2 o. s. ř. usnesením ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 17 Cm 62/2003 (č. l. 39), že připouští, aby do řízení na místo dosavadního žalobce Ing. P. B. S. úpadce M. B., a. s. v likvidaci vstoupil subjekt I., s r. o. Dané usnesení bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 2006, sp. zn. 4 Cmo 380/2006 (č. l. 63) a nabylo právní moci dne 13. 10. 2006.


Návrh žalovaná odůvodnila tím, že vhodnost přikázání věci spatřuje v tom, že v obvodu Městského soudu v Praze měla žalovaná ke dni zahájení soudního řízení své sídlo.


Právní předchůdce žalobkyně se k návrhu vyjádřil nesouhlasně. Uvedl, že žalobu podal u Krajského soudu v Ostravě, což mu umožňovalo platební místo na směnce a proto nepodával žalobu v místě obecného soudu žalované. Z obchodního rejstříku zjistil, že žalovaná již nemá své sídlo v Praze, ale ve Veselí nad Moravou a tudíž neví, v čem a proč nyní žalovaná spatřuje důvod pro vhodnost soudu v Praze.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně. Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností.


Místní příslušnost soudu je v posuzované věci dána rovněž podle ustanovení § 87 odst. 1 písm. e) o. s. ř. příslušnost na výběr daná.


Okolnost uváděná v návrhu, tj. že v době zahájení řízení měla žalovaná sídlo v Praze, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Jednalo by se o určení místní příslušnosti obecné, namísto místní příslušnosti na výběr dané a to v situaci, kdy žalovaná nemá v současnosti sídlo v Praze nýbrž ve Veselí nad Moravou, jak vyplývá nejen z podání protistrany, nýbrž i z obchodního rejstříku. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn již s ohledem na skutečnost, že Krajský soud v Ostravě je s věcí již obeznámen.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 8. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c