4 Nd 438/2010
Datum rozhodnutí: 29.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 438/2010-65

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: Beneficial Finance, a. s. V Celnici 10, Praha 1, proti žalovanému: M. F. , o zaplacení 48 863,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 368/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Náchodě.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378). Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení, konkrétně návrh na vydání platebního rozkazu, byl podán u Obvodního soudu pro Prahu 1, jako soudu příslušného podle dohody účastníků ve smyslu ustanovení § 89a o. s. ř., neboť se ve věci jedná o obchodní závazkový vztah. Soudní řízení ve věci bylo zahájeno ke dni 20. 10. 2006, tedy ještě v době, kdy bylo podle ustanovení § 89a o. s. ř., účinného do 30. 6. 2009, nutné předkládat uvedenou dohodu o místní příslušnosti jiného soudu v originále, nebo v jeho ověřeném opise již v žalobě. Tato podmínka ale nebyla splněna, a proto je ve věci místně příslušný obecný soud žalovaného.

Jako bydliště žalovaného bylo v návrhu uvedeno Č. , H. , nicméně žalovaný si podle sdělení České pošty opakovaně v úložní době zásilku nevyzvedl.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 25. 8. 2010, sp. zn. 16 C 368/2008 ( č. l. 56 ) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.
Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.
Žalovanému bylo doručováno na adresu uvedenou v návrhu na zahájení řízení, ale bezvýsledně. Podle sdělení České pošty si žalovaný opakovaně zásilku v úložní době nevyzvedl. Obvodní soud pro Prahu 1 poté pátral po pobytu žalovaného dotazy na Městský úřad Hronov, Úřad práce v Náchodě, Okresní správu soc. zabezpečení Náchod, společnost Telefónica 02, T Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a. s. avšak bez úspěchu, když úřadu práce byla známa ještě adresa žalovaného B. , N. , kam soud rovněž doručoval, ale z této adresy se zásilka vrátila se sdělením České pošty, že na této adrese je adresát neznámý. Podle Centrální evidence obyvatel má žalovaný zapsán platný trvalý pobyt na adrese Č. , H. , okres Náchod, a to od 15. 10. 2003.

Podle zjištění Nejvyššího soudu se žalovaný nenachází ve výkonu trestu ani vazby.

Z výše uváděného vyplývá, že místo, které je vedeno v centrální evidenci obyvatel jako adresa trvalého pobytu žalovaného, není bydlištěm žalovaného ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 není známo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.

Z výše uváděného lze dovodit vztah žalovaného k městu H. v okrese Náchod. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Náchodě.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek, a proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.
Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. prosince 2010

Předseda senátu: JUDr. František Hrabec