4 Nd 435/2010
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 435/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: Profidebt, s. r. o. , Jindřišská 24, Praha 1, IČ: 272 21 971, proti žalovanému: D. S. , o zaplacení 47 702,53 Kč s příslušenstvím, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 516/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378). Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení, konkrétně návrh na vydání platebního rozkazu, byl podán u Obvodního soudu pro Prahu 1, jehož příslušnost žalobce dovozoval z čl. 12 odst. 11 Všeobecných obchodních podmínek COFIDIS s. r. o., jenž údajně měl obsahovat dohodu účastníků ve smyslu ustanovení § 89a o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 1 se obsahem předmětných podmínek podrobně zabýval a zjistil, že z těchto obchodních podmínek žádná dohoda o prorogaci nevyplývá. Vzhledem k tomuto zjištění dospěl Obvodní soud pro Prahu 1 k závěru, že ve věci je místně příslušný obecný soud žalovaného ve smyslu ustanovení § 84 a násl. o. s. ř.

Jako bydliště žalovaného bylo v návrhu uvedeno Š., Praha, nicméně na tuto adresu se žalovanému nepodařilo doručit.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 16 C 516/2008 (č. l. 53) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.
Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.
Žalovanému bylo doručováno na adresu uvedenou v návrhu na zahájení řízení, ale bezvýsledně. Podle sdělení České pošty se žalovaný z uvedené adresy odstěhoval (viz č. l. 12 spisu). Obvodní soud pro Prahu 1 poté pátral po pobytu žalovaného dotazy na Centrální evidenci vězňů, příbuzné žalovaného, úřad práce podle místa trvalého pobytu, Českou správu soc. zabezpečení Praha, příslušnou okresní správu soc. zabezpečení, avšak bez úspěchu, když jedinou zjištěnou adresou žalovaného byla adresa uvedená v návrhu na zahájení řízení. V Centrální evidenci obyvatel má žalovaný od roku 2007 zapsán platný trvalý pobyt na adrese O., Praha, přičemž tato adresa odpovídá sídlu ohlašovny trvalého pobytu na Úřadě Městské části Praha 11.

Z výše uváděného vyplývá, že místo, které je vedeno v centrální evidenci obyvatel jako adresa trvalého pobytu žalovaného, není bydlištěm žalovaného ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 není známo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.

Z výše uváděného lze dovodit vztah žalovaného k Městské části Praha 11. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4, do jehož obvodu spadá území Městské části Praha 11, a to podle přílohy č. 4 bodu 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud z výše uvedených hledisek, a proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. ledna 2011
Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c