4 Nd 434/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.



4 Nd 434/2010-57
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně Beneficial Finance, a. s., se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, proti žalovanému J. E. , o zaplacení částky 88.408,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 369/2008, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 369/2008 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.
O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 17. 10. 2006 (soudu doručeno dne 20. 10. 2006) podala žalobkyně návrh na zahájení řízení v předmětné věci, kterým se domáhala proti žalovanému zaplacení částky 88.408,- Kč s příslušenstvím z titulu nesplacení úvěru poskytnutého žalovanému na základě Smlouvy o poskytnutí osobního úvěru uzavřené dne 13. 8. 2003, jejíž nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky. Z čl. 8 písm. d) Obchodních podmínek vyplývá, že smluvní strany se pro případ sporu dohodly na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1.

Obvodní soud pro Prahu 1 však usnesením ze dne 25. 8. 2010, sp. zn. 16 C 369/2008, vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění svého rozhodnutí Obvodní soud pro Prahu 1 uvedl, že účastníci řízení sice sjednali platnou dohodu o místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1, avšak žalobkyně při podání návrhu na zahájení řízení nesplnila další zákonem stanovenou podmínku pro projednání a rozhodnutí věci smluvně zvoleným soudem ve smyslu ustanovení § 89a o. s. ř., a to že k návrhu na zahájení řízení nepřipojila originál nebo ověřený opis předmětné Smlouvy o poskytnutí osobního úvěru ze dne 13. 8. 2003 (byla přiložena pouze neověřená kopie dané Smlouvy o poskytnutí osobního úvěru a Obchodních podmínek). Z uvedeného důvodu je k projednání a rozhodnutí věci místně příslušný obecný soud žalovaného. Obvodnímu soudu pro Prahu 1 se však nepodařilo zjistit místo bydliště žalovaného ani v době podání návrhu na zahájení řízení ani v době současné.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Podle ustanovení § 89a o. s. ř. účastníci řízení v obchodní věci se mohou písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. Taková smlouva nebo její ověřený opis musí být doloženy již v žalobě (návrhu na zahájení řízení).

Nejvyšší soud České republiky na základě výše uvedených skutečností k věci uvádí, že vzhledem k tomu, že žalobkyně nesplnila všechny zákonné povinnosti pro projednání věci Obvodním soudem pro Prahu 1 ve smyslu ustanovení § 89a o. s. ř., je místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci pouze obecný soud žalovaného ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř., tj. okresní soud, v jehož obvodu měl žalovaný bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržoval ke dni podání návrhu na zahájení řízení.

V případě projednávané věci se však nepodařilo zjistit ani místo bydliště žalovaného ani místo, kde se žalovaný v době podání návrhu na zahájení zdržoval. Žalovaný má od 29. 11. 2000 hlášen trvalý pobyt na adrese Ch. , okres M. , na této adrese se však nezdržuje ani v době podání návrhu na zahájení řízení nezdržoval. Ani jiné místo pobytu žalovaného se Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepodařilo zjistit. Nejvyšší soud České republiky proto shledal podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř.

I přes okolnost, že nebyly splněny zákonné podmínky ustanovení § 89a o. s. ř. k projednání věci Obvodním soudem pro Prahu 1, rozhodl Nejvyšší soud České republiky s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení tak, že jako soud příslušným k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Obvodní soud pro Prahu 1, u něhož bylo řízení zahájeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu