4 Nd 432/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 432/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: Beneficial Finance, a. s. IČ: 26697068, V Celnici 10, Praha 1, proti žalovanému: R. R. , o zaplacení 25 807,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 373/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378). Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení, konkrétně návrh na vydání platebního rozkazu, byl podán u Obvodního soudu pro Prahu 1, jako soudu příslušného podle dohody účastníků ve smyslu ustanovení § 89a o. s. ř., neboť se ve věci jedná o obchodní závazkový vztah. Soudní řízení ve věci bylo zahájeno ke dni 13. 7. 2006, tedy ještě v době, kdy bylo podle ustanovení § 89a o. s. ř. účinného do 30. 6. 2009 nutné předkládat uvedenou dohodu soudu v originále, nebo v jejím ověřeném opisu spolu s žalobou. Tato podmínka ale nebyla splněna, a proto je ve věci místně příslušný obecný soud žalovaného.

Jako bydliště žalovaného bylo v návrhu uvedeno Praha 9, Š., nicméně žalovaný je podle sdělení České pošty na uvedené adrese neznámý.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 25. 8. 2010, sp. zn. 16 C 373/2008 ( č. l. 55) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.

Žalovanému bylo doručováno na adresu uvedenou v návrhu na zahájení řízení, ale bezvýsledně. Podle sdělení České pošty je žalovaný na uvedené adrese neznámý (viz č. l. 17 spisu). Obvodní soud pro Prahu 1 poté pátral po pobytu žalovaného dotazy na Úřad Městské části Praha 9, Úřad práce Praha 9, Českou správu soc. zabezpečení Praha, společnosti Telefónica 02, T Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic, matku žalovaného avšak bez úspěchu, když jedinou zjištěnou adresou žalovaného byla adresa uvedená v Centrální evidenci obyvatel, kde má žalovaný zapsán platný trvalý pobyt na adrese S., Praha 9, přičemž tato adresa odpovídá sídlu ohlašovny trvalého pobytu na Úřadě Městské části Praha 9.

Dotazem na Centrální evidenci vězňů bylo Nejvyšším soudem zjištěno, že žalovaný se t. č. nenachází ve výkonu trestu ani vazby.

Z výše uváděného vyplývá, že místo, které je vedeno v centrální evidenci obyvatel jako adresa trvalého pobytu žalovaného, není bydlištěm žalovaného ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 není známo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.
Z výše uváděného lze dovodit vztah žalovaného k Městské části Praha 9. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Obvodní soud Prahu 9.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek, a proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. prosince 2010

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c