4 Nd 431/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 431/2010-20
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, proti povinnému D. K. , o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 16 Nc 5764/2009, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 16 Nc 5764/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou.
O d ů v o d n ě n í :


Ve výše uvedené věci podala oprávněná podáním ze dne 16. 6. 2009 (doručeno dne 18. 6. 2009) u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou návrh na nařízení exekuce na majetek povinného spolu se žádostí o pověření soudního exekutora.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou následně usnesením ze dne 1. 11. 2010, sp. zn. 16 Nc 5764/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o místní příslušnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.
Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit místo bydliště povinného na území České republiky ani v době zahájení řízení ani v době současné. Dotazem na obec J. D. , ve které je naposledy známý pobyt povinného na území České republiky, bylo zjištěno, že povinný se v této obci již mnoho let nezdržuje. Dotazem na Službu cizinecké policie České republiky soud zjistil, že osoba povinného není u tohoto úřadu evidována a že nemá hlášen žádný pobyt na území České republiky. Dotazem na slovenský registr obyvatel bylo zjištěno, že povinný má na Slovensku hlášen trvalý pobyt na adrese P. , O.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistit žádné místo na území České republiky, kde měl povinný v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržoval ani kde měl majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soudu v Jablonci nad Nisou.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu