4 Nd 430/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 430/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v exekuční věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group , IČ 639 98 530, se sídlem Budějovická 5, 140 21 Praha 4, zastoupené JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem Bohuslava Martinů 1051, 140 00 Praha 4, proti povinnému R. R. , pro uspokojení pohledávky oprávněné 1.545,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 16 Nc 6344/2009, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 16 Nc 6344/2009, projedná a rozhodne Okresní soud v Jablonci nad Nisou.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jablonci nad Nisou ze dne 20. 10. 2010 sp. zn. 16 Nc 6344/2009 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud označenou věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci se jedná o návrh oprávněného na nařízení exekuce proti povinnému pro výše uvedenou pohledávku s příslušenstvím. Usnesením ze dne 27. 8. 2009 Okresní soud v Jablonci nad Nisou vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc Okresnímu soudu v Náchodě, o němž měl za to, že je místně příslušný, neboť dle centrální evidence obyvatel měl povinný od 20. 6. 2005 bydliště v obvodu tohoto soudu. K nesouhlasu Okresního soudu v Náchodě s postoupením věci rozhodl Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 8. 1. 2010 tak, že tento nesouhlas je důvodný, neboť adresu v obvodu Okresního soudu v Náchodě nelze považovat za bydliště, ve kterém by povinný bydlel v úmyslu se tam trvale zdržovat. Následným šetřením se Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou nepodařilo zjistit skutečné bydliště povinného, proto výše uvedeným usnesením znovu vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě jsou předpoklady pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí, resp. je nepodařilo zjistit.

S ohledem na požadavek hospodárnosti řízení Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvodu určit jako soud, který věc projedná a rozhodne, jiný soud, než ten, u něhož byl podán návrh na nařízení exekuce. Proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Jablonci nad Nisou tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010

JUDr. Danuše Novotná
předsedkyně senátu