4 Nd 43/2011
Datum rozhodnutí: 24.02.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
24 Nd 43/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci péče o nezletilého J. K. , dítěte matky Š. K. a otce M. K. , zast. JUDr. Ivanou Kejmarovou, advokátkou se sídlem Sluštice čp. 1, Sibřina, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 15 Nc 86/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 15 Nc 86/2010 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha-východ.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výše uvedené věci otec nezletilého J. K. podáním ze dne 22. 7. 2010 (doručeno dne 26. 7. 2010) a doplňujícím podáním ze dne 12. 8. 2010 (doručeno dne 17. 8. 2010) namítl podjatost Okresního soudu ve Zlíně s odůvodněním, že matka nezletilého je zaměstnankyní Okresního soudu ve Zlíně a současně navrhl delegaci věci Okresnímu soudu Praha-východ, v jehož obvodu má bydliště.

Matka nezletilého J. K. však vyjádřila nesouhlas s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu Praha-východ s tím, že pokud návrh otce nezletilého ohledně podjatosti soudců Okresního soudu ve Zlíně bude uznán jako důvodný, pak navrhuje, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Kroměříži, který je pro ni sjízdnější.

Usnesením Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. 60 Nc 120/2010, bylo rozhodnuto tak, že předseda senátu Okresního soudu ve Zlíně JUDr. Josef Holman není vyloučen z projednávání a rozhodování dané věci.

Okresní soud ve Zlíně následně předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu na delegaci jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresní soud ve Zlíně) a Okresnímu soudu Praha-východ, jemuž má být věc přikázána, návrh otce nezletilého na přikázání věci Okresnímu soudu Praha-východ z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Podle § 88 písm. c) o. s. ř. je k řízení ve věcech péče o nezletilé příslušný soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště.

Podle § 177 odst. 2 o. s. ř. změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost ve věcech péče o nezletilé, může příslušný soud přenést svou příslušnost na jiný soud, jestliže je to v zájmu nezletilého.

Ustanovení § 177 odst. 2 o. s. ř. je zvláštním ustanovením, které umožňuje změnit místní příslušnost soudu poté, co byla založena ve smyslu § 11 odst. 1 věty druhé o. s. ř. Předpokladem přenesení příslušnosti je změna okolností významných pro určení místní příslušnosti ve smyslu § 88 písm. c) o. s. ř. a zároveň respektování zájmu nezletilého dítěte. Tato zvláštní (speciální) úprava má přednost před ustanovením § 12 odst. 2 o. s. ř., které tudíž ve věcech péče o nezletilé nelze použít, a nelze proto z důvodů vhodnosti takovou věc přikázat jinému soudu. Ve prospěch tohoto názoru (jejž Nejvyšší soud vyslovil již např. v usneseních ze dne 29. 1. 2002, sp. zn. 11 Nd 315/2001, ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 26 Nd 213/2003, ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 26 Nd 66/2006) svědčí úvaha, že rozhodujícím hlediskem pro případnou změnu místní příslušnosti (a koneckonců pro každé rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé) je zájem nezletilých dětí, nad nímž důvody vhodnosti, jichž se dovolává některý z rodičů, nemohou převážit. Tento závěr odpovídá i rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněnému pod č. 85/1970 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž se uvádí, že změna jednou určené příslušnosti soudu péče o nezletilé je zásadně možná jen postupem podle § 177 odst. 2 o. s. ř. Konečně nelze přehlédnout důsledky opačného výkladu, kdy přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti by problematizovalo možnost přenesení příslušnosti v dalším průběhu řízení, neboť by vznikly pochybnosti o tom, zda změna okolností významných pro určení místní příslušnosti (které pro založení příslušnosti postupem podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nebyly významné) by mohla odůvodnit postup podle § 177 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky z výše specifikovaných důvodů návrhu otce na přikázání věci Okresnímu soudu Praha-východ z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu Praha-východ nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. února 2011 JUDr. Jiří Pácal předseda senátu