4 Nd 429/2010
Datum rozhodnutí: 18.01.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 429/2010-28

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci oprávněné: GE Money Multiservis, a. s. se sídlem Vyskočilova 1a, Praha 4, zastoupené JUDr.Vladislavem Cilínkem, advokátem se sídlem Lindnerova 2, Praha 8, proti povinné: O. J. , o zaplacení 29 929,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 1366/2010, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Teplicích předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, v době jeho rozhodování chyběly nebo je nešlo zjistit.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.


Uvedený soud usnesením ze dne 5. 10. 2010, sp. zn. 49 EXE 1366/2010 (č. l. 23), vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti. Návrh na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora provedením exekuce byl podán u Okresního soudu v Teplicích dne 8. 7. 2010 s tím, že povinná má bydliště na adrese M. Dále je známa i její adresa V. , a podle sdělení Úřadu práce ve Žďáru na Sázavou i adresa K. , přičemž podle Centrální evidence obyvatel má povinná hlášen trvalý pobyt na adrese B. , okres Žďár nad Sázavou. Jmenovaný okresní soud pátral po osobě povinné dotazy na Českou poštu, s. p. ve Žďáře nad Sázavou, v Novosedlicích i v Novém Městě na Moravě a na Obecní úřad Bohdalec, Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou a Okresní správu soc. zabezpečení ve Žďáru nad Sázavou a zjistil, že adresa trvalého pobytu povinné odpovídá ohlašovně trvalého pobytu na Obecním úřadě Bohdalec v okrese Žďár nad Sázavou a na ostatních adresách nemá povinná označenou domovní schránku ani zvonek pod tímto jménem a podle poznatků doručovatelů na těchto adresách nebydlí.

Z výše uváděného vyplývá, že povinná se nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, přičemž nebylo zjištěno žádné místo, kde povinná bydlí nyní či kde se zdržovala v době zahájení řízení a lze tak konstatovat, že není známo místo jejího bydliště ani místo jejího faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Teplicích.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Jak je patrno z výše uvedeného, v posuzované věci není možné určit místní příslušnost soudu podle ustanovení o místní příslušnosti, a to podle § 45 odst. 2 exekučního řádu. Ze spisu totiž nevyplývá žádný z hraničních určovatelů místní příslušnosti podle citovaného ustanovení tohoto právního předpisu.

Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Z výše uváděného lze dovodit vztah povinné k obci B. v okrese Žďár nad Sázavou, a tím k obvodu jmenovaného okresního soudu. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek a proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2011


Předseda senátu: JUDr. František Hrabec