4 Nd 429/2008
Datum rozhodnutí: 24.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 429/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: B. V., proti žalované: Z. T., o ochranu osobnosti, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě na obnovu řízení vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 4/2006, vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 15/2007, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, t a k t o :


Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová a Mgr. Dagmar Javůrková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 497/2008.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce v rámci odvolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2008, sp. zn. 37 C 15/2007 (č. l. 34), vznesl námitku podjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. Říhové, Mgr. Javůrkové a JUDr. Ferešové. Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. 1 Co 497/2008.


Vznesenou námitku odůvodnil tím, že Mgr. Javůrková neoprávněně a nezákonně předala soukromé osobě JUDr. C. ml. žalobcem jmenovaný rozsudek ve vazbě na stalinskou represi. U JUDr. Říhové je důvodem její prezentace v době vymezené zákonem č. 480/91 Sb. na OV KSČ. O JUDr. Ferešové bez dalšího sdělil, že není uváděna. Krajský soud v Praze a Okresní soud v Mladé Boleslavi ve vazbě na Policii ČR jednaly tendenčně. Na dané navazuje postup Krajského soudu v Praze, který žalobci upírá právo za účelem neprojednání věci, krytí žalované a vazeb na Policii ČR. Na dané navazuje usnesení Vrchního soudu v Praze, kdy je operováno s podvodem s tzv. akcemi. Je přesvědčen o koordinované součinnosti senátu 1 Co na represích vůči jeho osobě ve vazbě na Policii ČR.


JUDr. Ferešové skončil její mandát soudkyně k datu 31. 12. 2008, tudíž ve vztahu k ní již není rozhodováno.


Z písemného vyjádření členek dotčeného senátu 1 Co JUDr. Říhové a Mgr. Javůrkové, jemuž věc přináleží podle rozvrhu práce, se podává, že žádná z nich nemá k věci a účastníkům řízení žádný vztah. Nejsou jim známy okolnosti, které by je vylučovaly z projednání a rozhodnutí věci. Žalobce znají pouze jako účastníka řízení ze soudních sporů, na jejichž vyřizování se podílely.


Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.


K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jež může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.


V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně o jejichž vyloučení jde, měly poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že žalobce je subjektivně přesvědčen, že u Krajského i Vrchního soudu v Praze se mu nedostává nestranného rozhodování v jeho věci. Neuvádí však jakékoli skutečnosti, z nichž by bylo možno dovodit existenci okolností, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že dotčené soudkyně nebudou schopny ve věci nepodjatě rozhodnout.


Pro úplnost se uvádí, že podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.


Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 497/2008, byly vyloučeny výše jmenované soudkyně tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec