4 Nd 428/2008
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 428/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci nezletilých 1) J. H., bytem v Lipové 3, okres Přerov, zastoupeného opatrovníkem Magistrátem města Přerova, a 2) J. H., bytem v Domažlicích, Kosmonautů 160, t. č. Mánesova 521, Domažlice, zastoupeného opatrovníkem Městským úřadem Domažlice, synů matky M. P., bytem v Domažlicích, Kosmonautů 160, t. č. Mánesova 521, Domažlice, zastoupené Mgr. J. R., advokátkou, a otce J. H., bytem v Lipové 3, okres Přerov, zastoupeného JUDr. M. H., advokátkou se sídlem v Přerově, Jiráskova 7, o změně výchovy a výživy, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. P 196/2006, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. P 196/2006 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Domažlicích.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Přerově předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh matky nezletilých, aby věc změna výchovy a výživy nezletilých, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. P 196/2006, byla přikázána Okresnímu soudu v Domažlicích.


Navrhovatelka své podání odůvodnila tím, že nezletilý J. nabude příští rok zletilosti a řízení ve věci bude zastaveno, a proto se jí zdá vhodné, aby byl spis veden u Okresního soudu v Domažlicích. Delegaci spisu nezletilého J. pak odůvodnila tím, že společně s nezletilým J. má v Domažlicích již 4 roky trvalé bydliště.


Otec s návrhem nesouhlasil. Uvedl, že věc byla od počátku řešena u Okresního soudu v Přerově, u něhož je spis po celou dobu veden a u něhož bylo zahájeno i současné řízení. V obvodu soudu bydlí i nezletilý J. Okresní soud v Přerově zkoumal na počátku řízení svou příslušnost a o změně nerozhodl. V případě nezletilého J. byl návrh dokonce Okresním soudem v Domažlicích podstoupen Okresnímu soudu v Přerově.


Opatrovník Magistrát města Přerova s ohledem na skutečnost, že řízení bylo zahájeno u Okresního soudu v Přerově, který již činil ve věci úkony, vyslovil s návrhem nesouhlas. Uvedl, že je v zájmu nezletilého J., aby bylo ve věci jednáno a rozhodnuto co nejdříve a přenesení příslušnosti by řízení zbytečně prodlužovalo. K danému stanovisku se připojil i opatrovník Městský úřad Domažlice.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresní soudu v Přerově) a Okresnímu soudu v Domažlicích, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Místní příslušnost soudu je v posuzované věci založena ustanovením § 88 odst. c) o. s. ř. v platném znění, podle kterého je namísto obecného soudu, popřípadě soudu uvedeného v § 85a o. s. ř. příslušný k řízení soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popř. jiných rozhodných skutečností své bydliště, jde-li o věc péče o nezletilé.


Obecně platí, že důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech a že jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než místně příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji, přičemž je namístě posoudit poměry účastníků a jimi uváděné důvody, aniž by byl delegací navozen stav, který v poměrech některého z účastníků bude zásadně nepříznivý. Zároveň je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno právě proto, že jde o výjimku vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).


Místní příslušnost soudu ve věcech péče o nezletilé je jak již bylo řečeno výše upravena ustanovením § 88 písm. c) o. s. ř. s tím, že je-li jednou určena, zůstává dotyčný soud nadále příslušným i pro další řízení.


Změnu takto založené místní příslušnosti umožňuje ustanovení § 177 odst. 2 o. s. ř., které je zvláštním ustanovením umožňující změnit místní příslušnost soudu poté, co byla založena ve smyslu § 11 odst. 1 věty druhé o. s. ř. Předpokladem přenesení příslušnosti je změna okolností významných pro určení místní příslušnosti ve smyslu § 88 písm. c) o. s. ř. a zároveň respektování zájmu nezletilého dítěte. Tato zvláštní (speciální) úprava má přednost před ustanovením § 12 odst. 2 o. s. ř., které tudíž ve věcech péče o nezletilé nelze použít, a nelze proto z důvodů vhodnosti takovou věc přikázat jinému soudu. Ve prospěch tohoto názoru (jejž Nejvyšší soud vyslovil již např. v usneseních ze dne 29. 1. 2002, sp. zn. 11 Nd 315/2001, ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 26 Nd 213/2003, a ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 26 Nd 66/2006) svědčí úvaha, že rozhodujícím hlediskem pro případnou změnu místní příslušnosti (a koneckonců pro každé rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé) je zájem nezletilých dětí, nad nímž důvody vhodnosti, jichž se dovolává některý z rodičů, nemohou převážit. Tento závěr odpovídá i rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněnému pod č. 85/1970 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž se uvádí, že změna jednou určené příslušnosti soudu péče o nezletilé je zásadně možná jen postupem podle § 177 odst. 2 o. s. ř. Konečně nelze přehlédnout důsledky opačného výkladu, kdy přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti by problematizovalo možnost přenesení příslušnosti v dalším průběhu řízení, neboť by vznikly pochybnosti o tom, zda změna okolností významných pro určení místní příslušnosti (které pro založení příslušnosti postupem podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nebyly významné) by mohla odůvodnit postup podle § 177 odst. 2 o. s. ř.


V projednávané věci se důvody, pro něž se matka domáhá přikázání věci Okresnímu soudu v Domažlicích postupem podle § 12 odst. 2 o. s. ř., v podstatě kryjí s důvody, které musí soud zvažovat při postupu podle § 177 odst. 2 o. s. ř., neboť je zejména argumentováno změnou bydliště nezletilého J. Pak ovšem má přednost zvláštní (speciální) úprava přenesení příslušnosti (§ 177 odst. 2 o. s. ř.) před ustanovením § 12 odst. 2 o. s. ř., které tudíž v dané věci nelze použít, a nelze proto z důvodů vhodnosti takovou věc přikázat jinému soudu.


Nejvyšší soud České republiky proto matčinu návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Domažlicích podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. února 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří P á c a l


Vypracoval:


JUDr. Petr Š a b a t a