4 Nd 424/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 424/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněné Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. , IČ 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti povinnému D. S. , o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 705/2010, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 705/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Teplicích .

O d ů v o d n ě n í :


Ve výše uvedené věci podala oprávněná podáním ze dne 19. 4. 2010 u Okresního soudu v Teplicích návrh na nařízení exekuce na majetek povinného spolu se žádostí o pověření soudního exekutora.

Okresní soud v Teplicích následně usnesením ze dne 5. 10. 2010, sp. zn. 49 EXE 705/2010, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit bydliště povinného ani v době zahájení řízení ani v době současné. Oprávněná v návrhu na nařízení exekuce uvedla adresu povinného H., Osek. Na této adrese se však dle zjištění příslušného soudu povinný nezdržuje a nezdržoval se na ní ani v době zahájení řízení. Rozhodujícímu soudu se podařila zjistit pouze adresa vyplývající z centrální evidence obyvatel (tj. V. S., Praha), ovšem na té se povinný rovněž nezdržuje ani v době zahájení řízení nezdržoval, což vyplývá ze sdělení Policie České republiky ze dne 31. 5. 2010. Ani jiné místo pobytu povinného se Okresnímu soudu v Teplicích nepodařilo zjistit.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistit místo, kde měl povinný v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržoval ani kde měl majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Teplicích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010
JUDr. Jiří Pácal předseda senátu