4 ND 424/2008
0
Dotčené předpisy:
4 Nd 424/2008-I.

U S N E S E N Í

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodla v právní věci žalobkyně I. Ř., proti žalovaným nezl. B. A. C. a L. A. C., o popření otcovství, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 13 C 294/2008, přikázané podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Teplicích, t a k t o :

Podle § 167 odst. 2 a § 164 o. s. ř.

s e o p r a v u j e

spisová značka, pod kterou je věc vedena u Okresního soudu v Teplicích, uvedená v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2008, sp. zn. 4 Nd 424/2008, která správně zní 13 C 294/2008.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením rozhodoval Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o určení místní příslušnosti soudu. V záhlaví a výroku usnesení byla v důsledku písařské chyby nesprávně uvedena spisová značka soudu, u kterého je věc vedena, jako sp. zn. 13 Nc 294/2008, ačkoli správně se jedná o sp. zn. 13 C 294/2008. Dle shora citovaných zákonných ustanovení byla tato písařská chyba opravena.

V Brně dne 28. ledna 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná