4 Nd 423/2008
Datum rozhodnutí: 18.02.2009
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 423/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: B. V., proti žalovanému označenému: Český stát, Česká republika, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Praha 2, Vyšehradská 16 za 1) tehdejší generální prokuraturu ČR, 2) Ministerstvo vnitra, 3) Ministerstvo spravedlnosti ČR , o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 120/2008, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze Mgr. Dagmar Javůrková a JUDr. Ludmila Říhová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 473/2008.

O d ů v o d n ě n í :

K Vrchnímu soudu v Praze podal žalobce odvolání (č. l. 23) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2008, sp. zn. 37 C 120/2008 (č. l. 22), jímž bylo rozhodnuto, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků a zamítá návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů. Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. 1 Co 473/2008.

V odvolání zároveň žalobce vznesl námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze. Podáním ze dne 9. 12. 2008 (č. l. 30) na výzvu soudu (č. l. 26) námitku upřesnil tak, že učinil návrh na vyloučení členek senátu 1 Co Vrchního soudu v Praze a to JUDr. Ludmily Říhové, JUDr. Zdenky Ferešové a Mgr. Dagmar Javůrkové z projednávání a rozhodování předmětné věci. Daný návrh žalobce odůvodnil tím, že u Vrchního soudu v Praze je nejméně 32 bývalých fundamentálních členů tzv. KSČ z celkového počtu 92. Soudci se vzájemně znají a sobě straní. Členy senátu 1 Co jsou L. Říhová bývalá lektorka OV KSČ Praha 3, dále Z. Feréšová vedoucí stranické skupiny KSČ na tehdejším VS tzv. ČSR. Další člen senátu pí. Javůrková předložila a dala k dispozici v rámci koordinovaného postupu StB soukromé osobě C. ml. žalobcem jmenovaný rozsudek. Okolnost, že soudci Krajského soudu v Praze jsou součinní na represích a krytí represí Policie ČR je soustavně daným senátem Vrchního soudu v Praze popírána.

Mandát JUDr. Zdenky Ferešové skončil ke dni 31. 12. 2008 a tudíž není o námitce podjatosti vznesené vůči její osobě rozhodováno.

Z písemného vyjádření členek dotčeného senátu se podává následující. Mgr. Dagmar Javůrková uvedla, že k věci a účastníkům nemá žádný vztah. Neví o skutečnosti, která by ji vylučovala z projednání a rozhodnutí věci. Ve věcech žalobce opakovaně rozhoduje. Žalobce obdobnou námitku uplatnil již v jiných řízeních, v nichž rozhodnutím Nejvyššího soudu vyloučena nebyla. JUDr. Ludmila Říhová uvedla, že k věci a účastníkům nemá žádný vztah a nejsou jí známy skutečnosti, které by ji z projednání a rozhodnutí věci vylučovaly. Žalobce zná jako účastníka řízení z věcí, na jejichž vyřizování se podílela.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jež může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně o jejichž vyloučení jde, měly poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že žalobce je subjektivně přesvědčen, že u Vrchního soudu v Praze se mu nedostane nestranného rozhodování v jeho věci a že Vrchní soud v Praze kryje dle přesvědčení žalobce nezákonný postup soudů (zmiňuje Krajský soud v Praze a Městský soud v Praze) i Policie ČR a tudíž není nestranný rovněž. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 473/2008, byly vyloučeny výše jmenované soudkyně tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec