4 Nd 42/2009
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 42/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: MUDr. Y. E. U., zastoupeného JUDr. V. J., advokátem, proti žalované: R. ČR, a. s., o žalobě na ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 246/2007, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, t a k t o :


Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Romana Vostrejšová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Naděžda Žáková a JUDr. Ludmila Říhová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 518/2008.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal k Vrchnímu soudu v Praze odvolání (č. l. 39) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2008, sp. zn. 32 C 246/2007, jímž bylo rozhodnuto, že se řízení zastavuje. Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. 1 Co 518/2008.


V odvolání žalobce taktéž namítl podjatost členů senátu Vrchního soudu v Praze, tj. soudkyň JUDr. Zdenky Ferešové, Mgr. Dagmar Javůrkové, JUDr. Naděždy Žákové a JUDr. Ludmily Říhové. Uvedl, že soudkyně jsou ovlivněny v souvislosti s jinými žalobcem podanými odvoláními tomuto soudu, z nichž uvedl příkladem řízení ve věcech vedenými pod sp. zn. 1 Co 114/2008, 1 Co 99/2008 nebo 1 Co 191/2008. Namítá, že rozhodnutí včetně odůvodnění jsou v daných věcech v podstatě totožné se stejnou argumentací, což dle jeho názoru svědčí o předpojatosti a podjatosti zmíněných soudkyň, které nechtějí žalobci přiznat osvobození od soudních poplatků, i když žalobce podmínky splňuje.


Z písemného vyjádření členek dotčeného senátu se podává následující. Předsedkyně JUDr. Ludmila Říhová uvedla, že k žalobci, k jeho zástupci, k žalované nemá žádný vztah a nemá zájem na výsledku řízení ve věci, a taktéž ji nejsou známy okolnosti, které by ji vylučovaly z projednání a rozhodnutí dané věci. JUDr. Naděžda Žáková učinila obsahově totožné prohlášení, stejně jako JUDr. Romana Vostrejšová a Mgr. Dagmar Javůrková. JUDr. Romana Vostrejšová nahradila od 1. 11. 2008 JUDr. Zdenku Ferešovou.


Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.


K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jež může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.


V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že žalobce podrobuje kritice postup dotčených soudkyň v jeho věci resp. jeho věcech a je přesvědčen, že u Vrchního soudu v Praze se mu nedostává nestranného rozhodování. Podle 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.


Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 518/2008, byly vyloučeny výše jmenované soudkyně tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří P á c a l


Vypracoval:


JUDr. Petr Š a b a t a