4 Nd 415/2010
Datum rozhodnutí: 31.01.2011
Dotčené předpisy: § 167 odst. 2 o. s. ř., § 164 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 415/2010-I-115

U S N E S E N Í

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodla v právní věci žalobce PPF B1 B.V., sídlem Nizozemské království, 1077XX Amsterodam, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, zastoupeného JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, proti žalované Z. J. , o zaplacení částky 29.030,21 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 301/2007 a u Krajského soudu v Brně jako soudu odvolacího pod sp. zn. 27 Co 383/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :


Podle § 167 odst. 2 a § 164 o. s. ř.

s e o p r a v u j e

v záhlaví usnesení označení žalobce, kterým je PPF B1 B.V., sídlem Nizozemské království, 1077XX Amsterodam, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, který byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. 6. 2010, sp. zn. 27 Co 383/2008 dle § 107a o. s. ř. připuštěn na místo dosavadního žalobce Home Credit a.s.

O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným usnesením Nejvyšší soud rozhodl podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., že věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 301/2007 a u Krajského soudu v Brně jako soudu odvolacího pod sp. zn. 27 Co 383/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

V záhlaví usnesení byla jako žalobce nesprávně uvedena Home Credit, a.s. jako původní žalobce, místo správného označení žalobce PPF B1 B.V., sídlem Nizozemské království, 1077XX Amsterodam, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, který byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. 6. 2010, sp. zn. 27 Co 383/2008, dle § 107a o. s. ř. připuštěn na místo dosavadního žalobce Home Credit a.s.

K nesprávnému označení žalobce v uvedené právní věci došlo k přehlédnutí skutečnosti, že v průběhu řízení došlo k výše uvedené změně účastníka řízení na straně žalobce, když oprava v označení žalobce nebyla provedena v označení účastníků řízení na spisu Městského soudu v Brně sp. zn. 21 C 301/2007, v předkládací zprávě Krajského soudu v Brně ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 27 Co 383/2008, není označení účastníků uváděno a u Nejvyššího soudu tedy došlo i k chybnému označení žalobce na spisu zde vedeném pod sp. zn. 4 Nd 415/2010.

Ačkoli se nejedná o opravu výroku usnesení ani opravu, kterou by nebylo možno provést ve stejnopisech rozhodnutí (§ 164 o. s. ř.), byla dle shora citovaných zákonných ustanovení na návrh Krajského soudu v Brně chyba opravena formou tohoto opravného usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2011
JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu