4 Nd 415/2008
Datum rozhodnutí: 14.01.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 415/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 14. ledna 2009 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci příjemce J. J. a složitele S., v. o. s., o návrhu na přijetí částky 653,66 Kč do soudní úschovy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 Sd 283/2007, o návrhu na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 Sd 283/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 29. 11. 2007 u Obvodního soudu pro Prahu 8 byl podán návrh na přijetí částky 653,66 Kč do úschovy soudu ve prospěch dědice zemřelého J. J., za účelem splnění povinnosti z pravomocného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 93 K 82/2000.

Složitel je správcem konkursní podstaty úpadce D. s. z. Dne 11. 1. 2001 byl nad úpadcem prohlášen Městským soudem v Praze konkurz. Dne 18. 10. 2007 vydal Městský soud v Praze částečné rozvrhové usnesení sp. zn. 93 K 82/2000, které nabylo právní moci dne 20. 11. 2007. Na základě tohoto částečného rozvrhového usnesení má věřitel J. J. příjemce nárok na výplatu 853,66 Kč. Věřitel J. J. však v průběhu konkursního řízení zemřel.

Složitel v předmětném návrhu na zahájení řízení uvedl, že svůj výše specifikovaný závazek nemůže splnit, neboť nezná jméno dědice. Z toho důvodu složitel návrhem na zahájení řízení podaným u Obvodního soudu pro Prahu 8 navrhl vyplatit částku 853,66 Kč sníženou o 200,- Kč za soudní poplatek věřiteli do úschovy soudu.

Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 25. 1. 2008, sp. zn. 20 Sd 283/2007, vyslovil svoji místní nepříslušnost v projednávané věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně

a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 88 písm. l) o. s. ř. je k řízení o úschovách příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění. Podle ustanovení § 337 odst. 1 obchodního zákoníku peněžitý závazek plní dlužník na své nebezpečí a v sídle nebo místě podnikání, popřípadě bydlišti věřitele, nestanoví-li smlouva nebo tento zákon jinak.

Podle ustanovení § 185a odst. 1 o. s. ř. lze u soudu složit do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci hodící se k úschově za účelem splnění závazku.

Podle ustanovení § 185a odst. 2 o. s. ř. návrh na přijetí do úschovy musí obsahovat prohlášení toho, kdo peníze, cenné papíry nebo jiné věci do úschovy skládá (dále jen složitel ), že závazek, jehož předmětem jsou hodnoty skládané do úschovy, nelze splnit, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení, nebo že složitel má důvodné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo že složitel věřitele nezná.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování obsahu předloženého spisu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že v projednávané věci se jedná o plnění vzniklé z peněžitého závazku, kdy se pro řízení o úschovách místní příslušnost soudu v souladu s ustanovením § 88 písm. l) o. s. ř. odvozuje od místa plnění tohoto závazku. Jelikož se v daném případě jedná o závazek vzniklý z obchodněprávního vztahu, je pro určení místa plnění nutno vycházet z ustanovení § 337 odst. 1 obchodního zákoníku, dle kterého je místem plnění závazku sídlo, místo podnikání nebo místo bydliště věřitele. Vzhledem ke skutečnosti, že příjemcem nebude v daném případě zemřelý věřitel J. J., ale jeho dosud neznámý dědic, nelze určit místní příslušnost k přijetí do úschovy podle shora uvedených ustanovení.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Obvodní soud pro Prahu 8.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná