4 Nd 414/2008
Datum rozhodnutí: 11.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 414/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: JUDr. V. O., bytem Smetanova 21, Znojmo, zastoupen JUDr. I. D., advokátem, proti žalovanému: Bc. Ing. L. V., bytem Studentská 21, České Budějovice, o 280.000,- Kč, vedeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1175/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1175/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Českých Budějovicích předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalovaného, aby věc, která je nyní vedena u tohoto soudu pod sp. zn. 13 Cm 1175/2008, byla přikázána Krajskému soudu v Brně, coby soudu věcně a místně příslušnému.


Věc byla původně vedena u Okresního soudu v Českých Budějovicích, který vyslovil, že není věcně příslušný jako soud prvého stupně, nýbrž že je příslušný krajský soud a postoupil věc k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze. Žalovaný následně podal prostřednictvím Okresního soudu v Českých Budějovicích podání označené jako návrh na delegaci vhodnou (§ 12 odst. 2 o. s. ř.), v němž navrhuje, aby Nejvyšší soud odňal věc Okresnímu soudu v Českých Budějovicích a přikázal ji Krajskému soudu do Brna, jako místně a věcně příslušnému.


Žalovaný návrh odůvodnil tím, že v obvodu soudů prvého a druhé stupně v Českých Budějovicích nebydlí, ani se zde trvale nezdržuje. Argumentuje, že o věci by neměl rozhodnout Vrchní soud v Praze, nýbrž Nejvyšší soud. Poukazuje mimo § 12 o. s. ř. na § 11 odst. 1 a 3 o. s. ř. a § 9 odst. 3 písm. p) o. s. ř.


Z přiloženého podání žalovaného ze dne 10. 6. 2008 vyplývá, že žalovaný bydlel nejprve v Lipnici nad Sázavou, kde mu byl trvalý pobyt zrušen a byl zapsán na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou. Od roku 2001 do 21. 12. 2002 bydlel v Polné, Na Hlíně 1087, kde mu byl trvalý pobyt zrušen a byl rozhodnutím Městského úřadu v Polné ze dne 1. 10. 2003 zaevidován k trvalému pobytu na sídle ohlašovny v Polné. Uvádí, že jeho trvalý pobyt tak do dnešního dne neexistuje a věc je řešena soudem. Žalovaný nebydlí v Českých Budějovicích, zde mu je doručována pošta jako odnáška , neboť zde studuje na univerzitě, nemá v současné době úmysl se zde zdržovat trvale (str. 2 podání ze dne 10. 6. 2008). Jeho pobyt v Českých Budějovicích je od září 2002 z důvodu studia na univerzitě (str. 3 detto). V podání ze dne 29. 7. 2008 uvádí, že opětovně podává námitku místní nepříslušnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích.


Žalobce se k návrhu nevyjádřil.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.


Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností.


Z podání žalovaného však plyne, že fakticky vznáší námitku místní (resp i věcné ve vztahu k okresnímu soudu) nepříslušnosti soudu, jak vyplývá z jím uváděných důvodů. Naopak neuvádí relevantní skutečnosti, které by Nejvyšší soud mohl hodnotit v rámci kriterií pro delegaci vhodnou, tj. které by nasvědčovaly tomu, že by delegací věci došlo k jejímu rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání. Jeho podání je obsahově námitkou místní (resp. i věcné) nepříslušnosti soudu, o níž zde nepřísluší rozhodovat Nejvyššímu soudu viz § 103 a násl. o. s. ř. zkoumání podmínek řízení. Pro úplnost se dodává, i kdyby žalovaný nevznášel uvedenou námitku a jako důvod pro delegaci vhodnou uváděl, že změnil své bydliště, nebylo by to natolik výjimečnou okolností, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod pro delegaci. Z obsahu spisu plyne, že žalovaný se zdržuje v obvodu Okresního soudu v Českých Budějovicích, na č. l. 69 sám předkládá adresu pro doručování České Budějovice, Studentská 21, na č. l. 71 adresu České Budějovice, Kněžská 8 a na č. l. 74 výslovně žádá o doručování na adresu České Budějovice, Studentská 21. Krajský soud v Českých Budějovicích již započal ve věci činit úkony, je s věcí již obeznámen. Vzhledem k těmto skutečnostem i přes to, že žalobce nevyjádřil s návrhem žalovaného nesouhlas, neshledal Nejvyšší soud, že by přikázáním věci došlo k jejímu rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání.


Konečně nutno vyslovit, že podanému návrhu v jeho znění by nebylo možné vyhovět i z toho důvodu, že byla výslovně žalovaným navrhována delegace od soudu okresního k soudu krajskému, což je v rozporu s dikcí § 12 odst. 2 o. s. ř.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec