4 Nd 412/2010
Datum rozhodnutí: 18.11.2010
Dotčené předpisy: § 12 o. s. ř.
4 Nd 412/2010-102


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce Santander Consumer Finance, a. s ., se sídlem 155 00 Praha 5, Šafránkova 1, zastoupeného Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 28, proti žalované J. S. , zastoupené opatrovníkem pro řízení Mgr. Milošem Janáčkem, advokátem se sídlem Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, o zaplacení částky 257.859,72 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 8 C 145/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 8 C 145/2008 s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

O d ů v o d n ě n í :


Přípisem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 25. 10. 2010 sp. zn. 8 C 145/2008, byl Nejvyššímu soudu předložen spolu se spisem návrh žalované na delegaci označené věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Jihlavě.

Žalovaná ve svém návrhu ze dne 30. 3. 2010 uvedla, že žádá o přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě vzhledem k její místní příslušnosti , tedy patrně s ohledem na své současné bydliště, s tím, že už jednou byla ze stejného důvodu věc převedena z Prahy .

Žalobce ve svém podání z 19. 10. 2010 vyslovil s návrhem žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě svůj nesouhlas. Uvedl, že svůj nárok vůči žalované uplatnil žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 5, který byl místně příslušný na základě písemné dohody účastníků. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 6. 2008, sp. zn. Ncd 357/2008, byla věc z důvodu vhodnosti - nutnost znaleckého zkoumání duševního stavu žalované - přikázána Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě, s čímž žalobce souhlasil.

S nynějším návrhem žalované na delegaci věci však již nesouhlasí, neboť má za to, že jsou jím sledovány jen další neodůvodněné průtahy řízení.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě je z obsahu návrhu žalované zjevné, že jediným důvodem jejího návrhu na delegaci je její současné bydliště. Taková skutečnost však sama o sobě nemůže být důvodem k přikázání věci jinému soudu. V posuzované věci je nutno brát v potaz skutečnost, že mezi účastníky nepanuje na vhodnost přikázání věci jinému soudu shoda a je nutno přisvědčit názoru žalobce, že dalším přikázáním věci jinému soudu by mohlo dojít jen k dalším průtahům řízení.

Z obsahu spisu, povahy projednávané věci, současného stavu řízení a jeho předpokládaným dalším průběhem Nejvyšší soud neshledal žádné významné okolnosti, které by dostatečně odůvodňovaly výjimku z výše uvedeného ústavního principu a pro které by bylo vhodné přikázat věc jinému soudu.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Jihlavě nepřikázal.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. listopadu 2010


Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á