4 Nd 411/2010
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 411/2010-125


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: 1. pozitivní spol. s r. o. se sídlem Tigridova 1501/6, Praha 4, IČ: 65 41 66 60, zastoupeného Mgr. Kateřinou Špoulovou, advokátkou se sídlem Haštalská 27, Praha 1, proti žalovanému: Simply You Pharmaceuticals a. s. se sídlem Roháčova 37, Praha 3, dříve se sídlem Krnovská 13/11, Opava - Předměstí, IČ: 25 38 53 81, zastoupenému JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem 28. října 3, Olomouc, o zaplacení 2 307 566,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 101/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 101/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedená věc byla podáním Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 11. 2010 předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu žalobce na delegaci k Městskému soudu v Praze podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Žalobce v návrhu na delegaci věci k Městskému soudu v Praze uvedl, že v mezidobí od podání žaloby došlo ke změně sídla žalovaného, který nyní sídlí v Praze stejně jako žalobce. Navíc výslech navržených svědků se týká převážně svědků s bydlištěm v obvodu Prahy. Žalovaný doposud nenavrhl žádné konkrétní svědky, kteří by měli být v řízení slyšeni. Naopak žalobce navrhl slyšet celou řadu svědků s bydlištěm v obvodu Městského soudu v Praze. Za žalovaného pak přichází reálně v úvahu pouze svědecká výpověď Ing. S. M., který byl jedinou osobou, s níž byly za žalovaného projednány veškeré otázky týkající se předmětné smlouvy o reklamním servisu. Za celou dobu trvání smluvního vztahu žalobce nejednal s žádným jiným zaměstnancem či členem orgánu žalovaného. Ing. M. je t. č. předsedou představenstva žalovaného, který má nyní sídlo v Praze. Proto se Ing. M. také v Praze často a pravidelně zdržuje. Žalobce je tak přesvědčen, že delegace projednávané věci do působnosti Městského soudu v Praze by byla naplněním zásady hospodárnosti řízení, když by byla mnohem efektivněji zajištěna účast navrhovaných svědků při projednání věci.

Žalovaný využil svého práva a k věci se vyjádřil, a to nesouhlasně. Dále uvedl, že jeho důkazní návrhy výslechem svědků se budou týkat i svědků s bydlištěm v obvodu Krajského soudu v Ostravě, kde dříve žalovaný sídlil.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobce na přikázání věci Městskému soudu v Praze z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalobce návrh na delegaci odůvodňuje tím, že on i žalovaný mají nyní sídlo v Praze, kde bydlí i žalobcem navrhovaní svědci. Podle názoru Nejvyššího soudu však tyto skutečnosti není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Řízení bylo zahájeno podáním žaloby u místně příslušného soudu. Pozdější změna sídla žalovaného není důvodem k odnětí věci tomuto soudu a k jejímu přikázání soudu jinému. Zároveň žalovaný s navrhovaným postupem delegací věci Městskému soudu v Praze - nesouhlasí a současně namítá, že bude navrhovat k výslechu i svědky, kteří mají bydliště v obvodu místně příslušného soudu. D elegací věci přes nesouhlas žalovaného by tak mohl být navozen stav pro něho nepříznivý.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci Městskému soudu v Praze z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. ledna 2011

Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c