4 Nd 411/2008
Datum rozhodnutí: 19.12.2008
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 411/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci navrhovatele obchodní společnosti J. P. , s r. o., zast. Mgr. J. P., advokátem, o prohlášení za mrtvého nezvěstného Ing. T. A. L., vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 30 Nc 802/2008, podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 30 Nc 802/2008 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-východ.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel podal podáním ze dne 23. 7. 2008 (soudu doručeno dne 25. 7. 2008) u Okresního soudu Praha-východ návrh na prohlášení za mrtvého pana Ing. T. A. L., t. č. neznámého pobytu. Navrhovatel v návrhu uvádí, že Ing. T. A. L., narozen ... a s ohledem na časový odstup lze předpokládat, že v současné době již nežije.

Navrhovatel deklaruje svůj zájem na podaném návrhu tím, že chce od jmenovaného odkoupit nemovitosti nacházející se v katastrálním území M., zapsané na LV č. 368, Katastrální úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ.

Okresní soud Praha-východ z výpisu z výše uvedeného listu vlastnictví č. 368 zjistil, že v tomto dokumentu nemá Ing. L. adresu bydliště uvedenu a svědčí mu vlastnická práva k nemovitostem v obci M., katastrální území M.

Z výpisu z centrální evidence obyvatel rozhodující soud zjistil, že údajům Ing. L. neodpovídá žádná osoba.

V daném případě se tak nepodařilo zjistit, který soud v České republice byl naposledy obecným soudem Ing. L.V návaznosti na výše uvedené skutečnosti proto Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 6. 10. 2008, sp. zn. 30 Nc 802/2008, vyslovil svou místní nepříslušnost v předmětné věci a podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Poukázal přitom na ustanovení § 88 písm. f) o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 88 písm. f) o. s. ř. namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, který byl naposledy v České republice obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za mrtvého.

Nejvyšší soud České republiky shledal podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť příslušný soud ve smyslu § 88 písm. l) o. s. ř. nelze určit. Nejvyšší soud České republiky proto určil, s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení, jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci Okresní soud Praha-východ, u něhož bylo řízení ve věci návrhu na prohlášení za mrtvého Ing. T. A. L. zahájeno a kde se nachází předmětné nemovitosti.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jiří Pácal