4 Nd 409/2008
Datum rozhodnutí: 18.02.2009
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 409/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: M. K., bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 1427/60, PSČ 700 30, zastoupena JUDr. A. B., advokátem, proti žalované: Česká republika Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha 2, Vyšehradská 16, PSČ 128 00, o písemnou omluvu a peněžní náhradu nemajetkové újmy, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 69/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 69/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobkyně, aby předmětná věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 41 C 69/2008, byla přikázána Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

Žalobkyně návrh (č. l. 23) odůvodnila průtahy, které způsobil Okresní soud v Ostravě a dlouhodobými zdravotními problémy chodí za pomoci francouzské hole. Její osobní, majetková, finanční a sociální situace je špatná. Projednávání věci u místně příslušného soudu se žalobkyni jeví jako nepředstavitelné, naopak soud ve Frýdku-Místku je vzdálený od jejího bydliště cca 25 minut tramvají a autobusem.

Žalovaná s návrhem žalobkyně nesouhlasí, neboť neshledala žádné skutečnosti, které by tento postup ve věci odůvodňovaly (č. l. 48).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.

Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.

Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Prvá okolnost uváděná žalobkyní, tj. že chodí za pomoci francouzské hole a jeví se jí nepředstavitelným dostavit se k soudu ve věci příslušnému, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod přikázání věci. Nutno též připomenout Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2001, sp. zn. 7 Nd 43/2001 (In.: www.nsoud.cz), v němž vyslovil, že pouze skutečnost a odkaz na špatný zdravotní stav nemůže být důvodem k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu. Navíc žalobkyně pomíjí skutečnost, že je v řízení zastoupena advokátem, tudíž její procesní práva jsou při její případné nepřítomnosti u jednání plně zajištěna (č. l. 42a). Pokud žalobkyně dále uvádí jako důvod delegace jí tvrzené průtahy v řízení, které podle jejího vyjádření způsobil Okresní soud v Ostravě, je nutno konstatovat, že takové tvrzení je předmětem uvedené soudní kauzy a skutečností spornou, která není vázána na obvod navrhovaného soudu. Nejvyšší soud tedy ani v tomto tvrzení žalobkyně nespatřuje důvod pro přikázání věci jinému soudu.

Dále také nelze pominout stanovisko žalované, která ve věci vyslovila s delegací nesouhlas. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Obvodní soud pro Prahu 2 je s věcí již obeznámen.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c