4 Nd 408/2008
Datum rozhodnutí: 05.02.2009
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 408/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: J. d., d., zastoupen Mgr. M. Š., advokátem, proti žalované: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, o vrácení kupní ceny, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 39/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 39/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c