4 Nd 407/2010
Datum rozhodnutí: 16.11.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 407/2010-34


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, zast. JUDr. Věnceslavou Holubovou, advokátkou se sídlem Renoirova 624, 152 00 Praha 5, proti žalovanému T. T. , o zaplacení částky 441,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 119 EC 95/2010, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 119 EC 95/2010 projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku - Místku.

O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 30. 4. 2010 podala žalobkyně u Okresního soudu ve Frýdku - Místku návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci. Jako bydliště žalovaného uvedla adresu D. , T. Rozhodující soud však šetřením zjistil, že na uvedené adrese se žalovaný nezdržuje a nezdržoval se na ní ani v době zahájení řízení. Podle výpisu z centrální evidence obyvatel má žalovaný od 21. 7. 2009 hlášen trvalý pobyt na adrese H. , B. , což je adresa ohlašovny Magistrátu města Brna, kde se žalovaný rovněž nezdržuje a zásilky doručované mu na tuto adresu si nevyzvedává.

Z uvedeného důvodu Okresní soud ve Frýdku - Místku vydal usnesení ze dne 16. 8. 2010, sp. zn. 119 EC 95/2010, kterým ve věci vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Z předloženého spisového materiálu je zřejmé, že soudu, u nějž byl podán návrh na zahájení řízení v předmětné věci (tj. Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku), se nepodařilo zjistit ani místo bydliště žalovaného ani místo, kde se žalovaný v době podání návrhu na zahájení zdržoval. Jak již bylo uvedeno výše, žalovaný měl v době podání návrhu na zahájení řízení hlášen trvalý pobyt na adrese H., B. , což je adresa ohlašovny Magistrátu města Brna, kde se však nezdržuje (a to ani v době podání návrhu na zahájení řízení ani v době současné) a nevyzvedává si zde ani doručené zásilky. Jiné místo pobytu žalovaného se rozhodujícímu soudu zjistit nepodařilo.

Nejvyšší soud České republiky proto shledal podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. a s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud ve Frýdku - Místku, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. listopadu 2010

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu