4 Nd 405/2008
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 405/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci oprávněné: S. F. s r. o., zastoupena Mgr. J. K., advokátem, proti povinnému: K. S., o nařízení exekuce pro peněžité plnění, vedeno u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 2916/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Chrudimi předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).

Jestliže není možno uvedeným postupem určit bydliště povinného, je příslušným soudem ten soud, v jehož obvodu se povinný zdržuje v okamžiku zahájení řízení. (Kasíková a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, komentář, 1. vyd. C.H. Beck 2007, str. 164).

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Chrudimi, přitom jako bydliště povinného bylo v návrhu uvedeno město P., část O. a dále byla uvedena poslední známá adresa povinného H. M. v okrese Ch. Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 5 Nc 2916/2008 (č. l. 30), vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.

Oprávněná v návrhu uvedla dvě adresy jako bydliště povinného P., Š. a poslední známou adresu H. M., V L. Podle sdělení Policie ČR Chrudim, Obvodní oddělení Heřmanův Městec ze dne 18. 5. 2008 bylo zjištěno, že na uvedené adrese v H. M. měl povinný pronajatu garsonku a více jak 8 měsíců se již zde nezdržuje. Místo současného pobytu ani jakýkoliv kontakt se zjistit nepodařilo (č. l. 9). Z databáze vedené společností V. C. R. a. s. bylo dále zjištěno jako možné místo pobytu povinného S., V., avšak nebylo zjištěno, že by se zde povinný zdržoval.

Z centrální evidence obyvatel (č. l. 6) vyplývá, že povinný má od 21. 11. 2005 trvalý pobyt na adrese P.-O., Š., okres P. Ze zprávy policie ČR OOP Pardubice 2 na č. l. 8 plyne, že na dané adrese se povinný nezdržuje. Současný pobyt povinného není znám.

Z výše uváděného vyplývá, že povinný se nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, přičemž nebylo zjištěno žádné místo, kde povinný bydlí nyní, či kde se zdržoval v době zahájení řízení a lze tak konstatovat, že není známo místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Chrudimi.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 52 e. ř. a § 7 odst. 1 o. s. ř.

Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.

Z výše uváděného lze dovodit vztah povinného k městu Pardubice a tím k obvodu jmenovaného okresního soudu. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Pardubicích.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c