4 Nd 402/2008
Datum rozhodnutí: 20.01.2009
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 402/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: J. K., bytem Praha 8, Klapkova 106, PSČ 182 00, zastoupen JUDr. V. L., advokátem, proti žalované: B. k. s., se sídlem Brno, Strážní 7, PSČ 639 00, zastoupena JUDr. I. D., advokátkou, o zaplacení 36 849, Kč s přísl., vedeno u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 44 C 212/2006, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 44 C 212/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal v uvedené věci u Městského soudu v Brně žalobu proti žalované B. k. s. se sídlem v Brně.

Přípisem ze dne 13. 7. 2007 Městský soud v Brně vyzval účastníky řízení k vyjádření k záměru předložit věc postupem podle § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti, neboť má za to, že by bylo ekonomičtější a rychlejší, kdyby o věci jednal soud v Praze, když nemovitost, na níž byla škoda způsobena, leží v Praze a prodejna, kde žalobce zakoupil reklamovaný materiál, je rovněž v Praze. Soud v Praze je tedy vedle Městského soudu v Brně rovněž příslušný k projednání věci.

Žalovaná ve svém vyjádření vyslovila s návrhem na delegaci věci nesouhlas. Uvedla, že nejsou beze zbytku naplněny důvody pro aplikaci ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Pokud je poukazováno na skutečnost, že dotčená nemovitost leží v Praze, tato skutečnost může mít pouze podstatný význam pro vypracování znaleckého posudku, jehož se dovolává žalobce. Není ji znám jiný důkazní prostředek, který by se místně na tuto lokalitu vázal. V případě argumentace provozovnou žalované není dán předpoklad provádění důkazu na tomto místě.

Žalobce s návrhem na delegaci souhlasí a poukazuje na to, že provozovna žalované, kde byl výrobek zakoupen, je umístěna v Praze 8, žalobce má trvalý pobyt v Praze 8, právní zástupce žalobce má sídlo v Praze 1 a nemovitost, v níž byl vadný výrobek instalován, je umístěna v Praze 8.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen soudu příslušnému a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastnící řízení mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

Navrhovatel důvody pro delegaci věci spatřuje v poloze nemovitosti, k níž se váže žalobcem tvrzená škoda (stavební materiál zabudovaný do stavby) ležící v obvodu Obvodního soudu pro Praze 8 a v poloze provozovny žalované, v níž byl předmětný stavební materiál koupen, ležící tamtéž.

Podle § 87 písm. c) o. s. ř. je vedle obecného soudu žalované, popřípadě vedle soudu uvedeného v § 85a, k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu je umístěna organizační složka podniku fyzické nebo právnické osoby, která je žalovanou, týká-li spor této složky.

V dané věci byl žalobcem reklamovaný stavební materiál zakoupen v provozovně (prodejně) žalované v Praze 8 (č. l. 5). Tato je zapsána v seznamu provozoven žalované v živnostenském rejstříku (www.zivnostenskyrejstrik.cz), provozovny k předmětu podnikání č. 3.

Nejvyšší soud po prostudování předmětné věci dospěl k závěru, že v posuzované věci byla dána příslušnost na výběr daná (§ 87 o. s. ř.), tedy byla dána vedle příslušnosti Městského soudu v Brně, coby obecného soudu žalované, i příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8, coby soudu na výběr daného.

K tomu přistupují i okolnosti popisované ve vyjádření žalobce k návrhu na delegaci věci. K vyjádření strany žalované lze podotknout, že i když nebude prováděno dokazování v prostorách provozovny žalované, tak kromě znaleckého posouzení přichází v úvahu dokazování šetřením na místě samém. Soud přihlédl rovněž k tomu, že ve věci dosud neproběhlo ústní jednání. Konečně neshledává, že by delegace věci měla nepříznivý vliv na poměry účastníků sporu. Se zřetelem na tyto okolnosti má soud za to, že při změně místní příslušnosti nalézacího soudu je možné očekávat rychlejší a hospodárnější řízení.

Pro úplnost se dodává, že návrh na delegaci předložený nalézacím soudem byl neúplný, neboť soud nekonkretizoval, kterému obvodnímu soudu v Praze má být věc delegována, avšak tento nedostatek v tomto konkrétním případě výjimečně nebránil v rozhodnutí věci, neboť z obsahu spisu bylo tuto skutečnost možno bez pochybností určit a nestala se tak překážkou, pro niž by nebylo možno ve věci rozhodnout.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c