4 Nd 401/2008
Datum rozhodnutí: 10.12.2008
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 401/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněného: Město Oslavany, zast. JUDr. Ing. I. R., advokátem, proti povinným: 1) G. P., a. s., 2) B. D., a. s., oba zast. JUDr. K. T., advokátkou, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 19 Nc 5458/2007, o návrhu povinných na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 19 Nc 5458/2007 s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 15. 2. 2008, doplněným dne 24. 3. 2008, navrhli povinní přikázání předmětné věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 z důvodu vhodnosti s odůvodněním, že oba povinní i jejich právní zástupkyně přesunuli svá sídla do P., proto se domnívají, že by bylo účelné, aby věc byla podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Oprávněný s návrhem na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 nesouhlasil s odůvodněním, že dané exekuční řízení bylo zahájeno v souladu s příslušnými ustanoveními o. s. ř. u Okresního soudu Brno-venkov a exekuce je vedena na majetek povinných situovaný v J. kraji, proto, dle jeho názoru, není dán žádný důvod opravňující k přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresní soud Brno-venkov) a Obvodnímu soudu pro Prahu 4, jemuž má být věc přikázána, návrh povinných na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že povinní svůj návrh na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 odůvodňují výhradně tím, že oni i jejich právní zástupkyně přesunuli svá sídla do P., proto by, dle jejich názoru, bylo účelné, aby věc byla projednávána Obvodním soudem pro Prahu 4.

Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky však tuto skutečnost není možno považovat za natolik významnou, aby dostatečně odůvodňovala průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení nemá pracoviště (bydliště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu.

Navíc je nutno přihlédnou k tomu, že oprávněný s přikázáním předmětné věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 nesouhlasil.

Oprávněný a jeho právní zástupce má sídlo v B., tj. obvodu Okresního soudu Brno-venkov, exekuce je vedena na majetek povinných nacházející se v J. kraji, navíc řízení je již v pokročilém stádiu, proto by delegace věci nebyla na místě ani z důvodu hospodárnosti a rychlosti řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto jednak z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení a jednak z důvodu, že delegací věci by mohl být navozen stav pro oprávněného nepříznivý, návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jiří Pácal