4 Nd 400/2008
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 400/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce: D. p. h. m. P., a. s., zastoupeného JUDr. J. B., advokátem, proti žalované: P. Z., o zaplacení částky 970,- Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 21/2008, o určení místní příslušnosti, t a k t o :


Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 21/2008, projedná a rozhodne podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 9.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 14. 4. 2008, sp. zn. 7 C 21/2008, vyslovil Okresní soud v Hodoníně svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc postupuje Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Žalovaná má trvalý pobyt v H., avšak od roku 2003 se na této adrese nezdržuje. Z obsahu spisu Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 10 Nc 2003/2007, plyne, že žalovaná bydlí na adrese P.


Obvodní soud pro Prahu 5 s usnesením Okresního soudu v Hodoníně nesouhlasil a věc předložil k rozhodnutí Městskému soudu v Praze. Tento soud usnesením ze dne 8. 8. 2008, 1 Nc 792/2008, vyslovil, že nesouhlas Obvodního soudu pro Prahu 5 je důvodný. Argumentoval zjištěním, že žalovaná se sice v H. od roku 2003 nezdržuje, ale současně nebydlí ani na adrese v P., když z této adresy se odstěhovala. Podle Městského soudu v Praze tak nebylo zjištěno, kde měla žalovaná bydliště v době zahájení řízení ke dni 10. 7. 2007, a Obvodní soud pro Prahu 5 tak důvodně svou místní příslušnost neuznal.


Okresní soud v Hodoníně svým usnesením ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 7 C 21/2008, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud České republiky, který soud věc projedná a rozhodne.


V posuzované věci nelze zjistit místně příslušný soud dle § 84 a 85 o. s. ř., neboť žalovaná se v trvalém bydlišti v obvodu Okresního soud v Hodoníně delší dobu nezdržuje a z další zjištěné adresy v P. se odstěhovala. Jsou proto splněny podmínky uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.


Nejvyšší soud České republiky vzhledem k předmětu řízení, z něhož se uplatněný návrh odvíjí, s přihlédnutím k tomu, že žádný z výše uvedených soudů dosud mimo zjišťování místa bydliště žalované neprováděl v řízení žádné úkony, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9, v jehož obvodu má žalobce sídlo.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná