4 Nd 40/2009
Datum rozhodnutí: 11.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 40/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: R. H., proti žalovaným: 1) JUDr. O. H., 2) žalovaný označený jako Rozhodčí soud v Praze, o určení věcné příslušnosti soudu podle § 104a odst. 4 o. s. ř. t a k t o :


I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.


II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 1.


O d ů v o d n ě n í :


Nejvyššímu soudu bylo doručeno podání žalobkyně R. H. označené jako žaloba proti rozhodnutí Rozhodčího soudu, v němž žalobkyně napadá rozhodnutí rozhodčího soudu se sídlem výše uvedeným, tj. zřejmě Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 20. 1. 2009 a uvádí, že rozhodčím soudem - žalovaným č. 2 bylo uvedeného dne zřejmě pod sp. zn. Rsp 958/08 rozhodnuto o jejích právech v její nepřítomnosti, nebyly připuštěny její důkazní návrhy, došlo k porušení jejích práv a napadá dále postup jejího právního zástupce JUDr. H. žalovaného č. 1. v dané věci. V podání není vymezen petit v souladu s ustanovením § 42 odst. 4 o. s. ř., kdy žalobkyně pouze uvádí, že věří, že soud (Nejvyšší soud) v její věci rozhodne spravedlivě.


Podle § 103 o. s. ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Podle § 104a odst. 1 o. s. ř. věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení.


Podle § 9 odst. 5 (dříve 4) o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvého stupně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.


V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 (dříve 4) o. s. ř. Tudíž není oprávněn rozhodnout o předmětném návrhu, který mu byl účastníkem podán jako soudu nepříslušnému.


Protože žalobkyně v dané věci napadá rozhodnutí vydané rozhodčím soudem a dále postup svého právního zástupce v dané věci, kdy ve vztahu k žalovanému č. 1 vyjadřuje, že dochází k obohacení, neoprávněnému majetkovému prospěchu, lze dovodit, že k projednání věci jsou příslušné okresní soudy.


Podle § 43 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů je k řízení podle tohoto zákona místně příslušný soud, v jehož obvodu se koná nebo konalo rozhodčí řízení, je-li toto místo v tuzemsku. Jinak je místně příslušný soud, který by byl místně příslušný, kdyby nebylo rozhodčí smlouvy. Podle § 5 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory pravidelným místem konání ústních jednání je sídlo Rozhodčího soudu v Praze.


Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto podle § 104a odst. 4 o. s. ř. tak, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena jmenovanému soudu k dalšímu řízení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. března 2009


JUDr. František H r a b e c předseda senátu