4 Nd 4/2011
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 4/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: J. S. proti žalovanému: S. Š. , zastoupenému opatrovníkem JUDr. Jaroslavem Trkovským, advokátem se sídlem v Lounech, Mírové náměstí 124, o zaplacení částky 58 536,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 7 C 178/2007, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Teplicích.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Lounech předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378). Z předloženého spisu vyplývá, že žaloba s návrhem na vydání platebního rozkazu byla podána u Okresního soudu v Lounech dne 27. 11. 2006, přitom jako bydliště žalovaného bylo v žalobě uvedeno D. h., K . Okresní soud v Lounech usnesením ze dne 8. 12. 2010 sp. zn. 7 C 178/2007 (č. l. 99) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Z předloženého spisu pak vyplývá, že Okresní soud v Lounech pátral po pobytu žalovaného v době zahájení řízení a zjistil následující skutečnosti.

V centrální evidenci obyvatel má žalovaný zapsán platný trvalý pobyt na adrese M. n., K.-B., okres Teplice, a to od 22. 1. 2009. V období od 8. 12. 2003 do 22. 1. 2009 měl žalovaný evidovaný trvalý pobyt na adrese D. h., K.-M., okres Teplice.

Okresní soud v Lounech doručoval žalovanému na adresu D. h., K., okres Teplice, avšak zásilka se soudu vrátila jako nedoručitelná, neboť žalovaný byl na uvedené adrese neznámý. Okresní soud dále pátral po pobytu žalovaného dotazy na jeho matku a otce, Centrální evidenci vězňů, Úřad práce v K., Městský úřad v K., odbor soc. věcí a zdravotnictví, Úřad práce, odbor státní soc. podpory v K., okresní správu soc. zabezpečení, Městský úřad, živnostenský odbor v K., Úřad práce v České Lípě, Úřad práce v Teplicích, i na navrhované svědky M. P. a M. R., syna žalovaného a zjistil, že jmenovaný se nenachází ve výkonu vazby ani trestu a adresa jeho současného trvalého pobytu na M. n. v K. je adresou ohlašovny trvalého pobytu. Pokud jde o předchozí adresu trvalého pobytu v K. na ulici D. h., zde byl jmenovaný hlášen v bytové jednotce jiných nájemců a zda zde skutečně bydlel se zjistit nepodařilo. Podle tvrzení žalobkyně žalovaný v K. v době uzavření smlouvy o půjče pracoval a žil (č. l. 95). Jinou adresu žalovaného se nepodařilo zjistit.

Z výše uváděného vyplývá, že místo, které bylo vedeno v centrální evidenci obyvatel jako adresa trvalého pobytu žalovaného ke dni zahájení řízení, nebylo bydlištěm žalovaného ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Lounech není známo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.

Z výše uváděného lze dovodit vztah žalovaného k obci K. v okrese Teplice. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Teplicích.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek, a proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2011

Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c