4 Nd 393/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 393/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněné Česká republika Okresní soud v Jindřichově Hradci , Klášterská 123/II, 377 28 Jindřichův Hradec proti povinnému Š. N. , o částku 4.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 14 E 407/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 14 E 407/2010, projedná a rozhodne Okresní soud v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Jindřichově Hradci usnesením ze dne 15. 10. 2010 sp. zn. 14 E 407/2010, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud označenou věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci navrhuje oprávněný nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, která přísluší povinnému proti organizaci, u které je zaměstnán, tedy Vězeňské službě ČR. Z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí vyplývá, že povinný má trvalé bydliště na Slovensku, přičemž v České republice se prakticky nikdy trvale nezdržoval a nemá zde bydliště, které by užíval v úmyslu trvale se zde zdržovat. V současné době povinný vykonává trest odnětí svobody ve Věznici v Pardubicích.

Okresní soud v Jindřichově Hradci předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. s tím, že v dané věci je dána pravomoc českých soudů, avšak dle základních ustanovení občanského soudního řádu nelze určit místní příslušnost konkrétního soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě jsou předpoklady pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí.


S ohledem na požadavek hospodárnosti řízení Nejvyšší soud dospěl k závěru, že jednak není možné ponechat věc k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci, jednak není vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, v jehož obvodu v současné době povinný vykonává trest odnětí svobody, to jest Okresní soud v Pardubicích. Proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soudu v Pardubicích tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010

JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu