4 Nd 391/2008
Datum rozhodnutí: 10.12.2008
Dotčené předpisy:
4 Nd 391/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného Města Jablonec nad Nisou, zastoupeného JUDr. M. V. advokátem, proti povinnému J. M., o exekuci, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 13 Nc 4640/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 13 Nc 4640/2008, p r o j e d n á a r o z h o d n e Okresní soud v Jablonci nad Nisou.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jablonci nad Nisou usnesením ze dne 29. 9. 2008, sp. zn. 13 Nc 4640/2008 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc se předkládá podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu k nařízení a provedení exekuce. V odůvodnění uvedl, že povinný má bydliště ve S. r., nepodařilo se zjistit okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti podle § 45 odst. 2 exekučního řádu a proto rozhodl podle § 105 odst. 1, 2 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze zjistit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný nemá bydliště v České republice a nepodařilo se zjistit, že by měl v působnosti Okresního soudu v Jablonci nad Nisou či jiného soudu v České republice majetek.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že určil Okresní soud v Jablonci nad Nisou místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci, neboť jednak v obvodu tohoto soudu došlo k uložení pokuty povinnému, která je podkladem pro exekuční řízení, jednak v obvodu tohoto soudu je sídlo oprávněného a u tohoto soudu bylo zahájeno řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná