4 Nd 390/2008
Datum rozhodnutí: 11.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 390/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobců: 1) Ing. T. K., bytem Molákova 598/8, Praha 8, a 2) J. K., bytem Na Petřinách 31, Praha 6, zastoupeni JUDr. Ing. P. H., advokátem, proti žalovaným: 1) P. V., bytem Nad Komornickou 6, Praha 6, a 2) R. V., bytem Nad Komornickou 6, Praha 6, zastoupeni Mgr. D. M., advokátem, o 1 552 447,- Kč s přísl., vedeno u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 5 C 31/2006, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 5 C 31/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Jihlavě předložil Nejvyššímu soudu jako soudu příslušnému k rozhodnutí návrh žalovaných, aby věc vedená u tohoto soudu byl delegována Obvodnímu soudu pro Prahu 6.


Žalovaní svůj návrh odůvodňují tím, že žalobci se po nich domáhají zaplacení finanční částky, která dle žalobců nebyla uhrazena právním předchůdcům žalobců za provedení rekonstrukce a přístavby budovy rodinného domu na adrese Praha 6, Nad Komornickou 6 podle smlouvy o dílo. V průběhu řízení se žalovaní přestěhovali do předmětného domu, kde mají nyní své bydliště. Podstatná část dokazování bude muset být v řízení teprve provedena, bude muset být ustanoven soudní znalec z oboru stavebnictví, který posoudí, zda stavební práce byly provedeny v dohodnutém rozsahu a kvalitě dle smlouvy o dílo. Oba žalobci jsou z Prahy, přičemž žalobce č. 2, konkrétně z Prahy 6. Právní zástupce žalobců má sídlo kanceláře v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6. Žalovaní mají za to, že dané důvody nasvědčují tomu, že bude nejefektivnější, když celý spor mezi stranami bude delegován navrhovanému soudu.


Žalobci ve svém vyjádření vyslovili s návrhem na delegaci věci nesouhlas. Poukázali na to, že Okresní soud v Jihlavě se sporem již zabýval, provedl většinu účastnických výpovědí, důkazy listinami, vyzval k doplnění žaloby a spor je v běhu. Lze ustanovit znalce z oboru stavebnictví jmenovaného Městským soudem v Praze nebo Krajským soudem v Praze. Cestovné a náhradu za ztrátu času při cestě k Okresnímu soudu v Jihlavě žalobci rádi uhradí. Pro doplnění uvedli, že Obvodní soud pro Prahu 6 se v listopadu 2007 stěhuje na novou adresu, což jeho činnost zpozdí o několik měsíců. Navíc je tento soud trvale přetížen. Žalobcům je známo, že žalovaní v době, kdy byla podávána žaloba k Okresnímu soudu v Jihlavě, měli dům zkolaudovaný a v tomto domě skutečně bydleli. Trvalé bydliště v Jihlavě si ponechávali účelově. Návrh žalovaných směřuje pouze k oddálení projednání věci.


Okresní soud v Jihlavě podal ve věci vyjádření, v němž zejména zrekapituloval stav řízení. Uvedl, že žaloba byla právním předchůdcem žalobců podána dne 17. 3. 2006. Žalovaní podali písemné vyjádření ve věci, právní předchůdce žalobců repliku. Dne 31. 1. 2007 proběhlo prvé jednání ve věci, na němž byla přednesena žaloba a písemné vyjádření žalovaných. Poté soud započal s výslechem žalovaného V., který však z časových důvodů nedokončil a jednání bylo odročeno. K výzvě soudu doplnil žalobce žalobu o přehled víceprací a žalovaní podali vyjádření. Nato bylo rozhodnuto o záměně účastníků na straně žalobců na základě postoupení pohledávky. Na počátku následného jednání učinili žalovaní návrh na delegaci věci.


Tedy soud v rámci dokazování pouze započal s prováděním důkazu výslechem žalovaného, který však nedokončil. Důkaz čtením listin spisu dosud prováděn nebyl. Řízení se stále nachází ve stadiu, kdy žalobci ještě doplňovali neúplná skutková tvrzení, aniž by je doložili relevantními důkazy, na což poukazují žalovaní. Lze předpokládat výslech svědků, kteří prováděli rekonstrukci předmětné budovy, u nichž lze předpokládat jejich bydliště v Praze nebo jejím okolí. Rozhodně bude nutné provést důkaz znalcem z oboru stavebnictví, pravděpodobně též šetření soudu na místě samém, ať již v přítomnosti znalce či bez něj. Z výše uvedeného má Okresní soud v Jihlavě za to, že dokazování, pokud by bylo vedeno před ním, by si vyžádalo mnohem více času a nákladů, než před soudem navrhovaným.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen soudu příslušnému a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci řízení mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.


Navrhovatelé důvody pro delegaci věci spatřují v těchto okolnostech, tj. v předmětu sporu, neboť spor se vztahuje k úhradě ceny za stavební práce na nemovitosti nacházející se v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6 a v hospodárnosti řízení, s ohledem k poloze bydlišť žalobců i žalovaných i sídla právního zástupce žalobců a očekávanému provádění důkazu na nemovitosti.


Nejvyšší soud po prostudování předmětného spisu dospěl k závěru, že vzhledem k okolnostem věci lze důvodně očekávat rychlejší a hospodárnější řízení u navrhovaného soudu. Přihlédl přitom k těmto skutečnostem. Nemovitost, od níž se odvíjí předmět sporu, se nachází a tři ze čtyř účastníků řízení mají bydliště v obvodu navrhovaného soudu. Rovněž právní zástupci mají sídla v městě Praze. Řízení se doposud nachází v počáteční fázi, kdy byl pouze započat výslech účastníka řízení, aniž by došlo k jeho dokončení. Důkaz listinami nebyl proveden. Účastníci dosud doplňovali svá tvrzení. Lze důvodně očekávat provedení důkazu znaleckým posouzením a též i šetření soudu na místě samém. Pokud žalobci uvádějí, že soud již provedl většinu účastnických výpovědí a provedl důkaz listinami, je to v rozporu se sdělením Okresního soudu v Jihlavě. Informace o přemístění sídla Obvodního soudu pro Prahu 6 již není ve věci aktuální. Výběr vhodného znalce je věcí Obvodního soudu pro Prahu 6, avšak lze předpokládat snížení nákladů, bude-li ustanoven znalec se sídlem blízkým tomuto soudu. Přetíženost soudu je tvrzením obecným, jež by mohli účastníci vyslovovat ve vztahu k různým justičním orgánům.


Naopak je zvláště významné sdělení samotných žalobců, kteří uvádějí, že již v době podání žaloby měli žalovaní své skutečné bydliště v předmětné budově v Praze v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6, přičemž adresa udávaná jako trvalý pobyt v Jihlavě byla pouze účelovou. Podle tohoto sdělení byl v souladu s § 85 o. s. ř. od počátku příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 6, neboť v jeho obvodu měli žalovaní zahájení řízení bydliště. Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec