4 Nd 39/2011
Datum rozhodnutí: 15.02.2011
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.
4 Nd 39/2011-221


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce J. Ž. , proti žalovanému Demag Cranes & Components, spol. s. r. o. , se sídlem Bienerova 1536, 274 80 Slaný, IČO 43774326, zastoupenému Mgr. Tomášem Homolou, advokátem se sídlem Opletalova 5, 110 00 Praha 1, o zaplacení částky 6.536.976,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 61 Cm 34/2008 a u Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího pod sp. zn. 4 Cmo 261/2010, o vyloučení soudkyně Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Marta Tůmová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 4 Cmo 261/2010.
O d ů v o d n ě n í :


Ve shora označeném řízení vznesl žalobce podáním ze dne 13. 12. 2010 námitku podjatosti soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Marty Tůmové. Tuto námitku odůvodnil postupem jmenované soudkyně v předchozím řízení o odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem vedeném u tohoto soudu pod sp. zn. 61 Cm 57/2003.

Vrchní soud v Praze předložil námitku podjatosti spolu se spisem Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 61 Cm 34/2008 k rozhodnutí Nejvyššímu soudu, a to s písemným vyjádřením soudců tohoto soudu činných v senátu 4 Cmo, kterému je věc dle rozvrhu práce přidělena, a zastupujícího senátu 1 Cmo. Soudci a soudkyně činní v těchto senátech JUDr. Marta Tůmová, JUDr. Ivan Kobliha, JUDr. Ivana Petrová, JUDr. Jiří Hess, JUDr. Radomír Křivánek, JUDr. Jiří Stařeček a JUDr. Michal Krenk, Ph. D. shodně uvedli, že účastníky řízení a jejich zástupce znají pouze z úředního styku, nemají k nim žádný vztah a nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by vzbuzovaly pochybnosti o jejich nepodjatosti.

JUDr. Marta Tůmová navíc uvedla, že dle jejího názoru navrhovatelem uváděné důvody nelze kvalifikovat jako důvody vedoucí k jejímu vyloučení z projednávání a rozhodování této věci, nemůže se blíže vyjádřit ke skutečnostem uváděným žalobcem, ale má za to, že věc byla řádně projednána.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. , podle kterého důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčené soudkyně Vrchního soudu v Praze.

Jak vyplývá z výše citovaného ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., důvody uvedené žalobcem v jeho námitce podjatosti není možno označit za důvody, pro které by bylo možno vyloučit JUDr. Martu Tůmovou z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. 4 Cmo 261/2010.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 4 Cmo 261/2010 byla vyloučena výše jmenovaná soudkyně tohoto soudu. Za tohoto stavu proto Nevyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. února 2011

JUDr. Danuše N o v o t n á
předsedkyně senátu